ارزیابی و مقایسه روشهای تجربی و آنالیز رگرسیونی برای محاسبه تراوایی

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ایرج محمّدپور، محمّدرضا رضایی، بهرام موحّد، نادر ثابتی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Permeability is an important property of hydrocarbon reservoirs. In fact, to know the accurate values of permeability is an efficient and important tool for petroleum engineers in a field’s production and management process. Until now petroleum industry has been tried to get accurate permeability values using laboratory measurements on core or well testing interpretation. Of course these methods are accurate but not enough for reservoir complete description. Only limited wells have core or well testing interpretation, because these methods are time consuming and expensive.An objective of studying petrophysics is to provide detailed and accurate estimates of permeability in wells where no core measurements are available. This objective is difficult to achieve because no log has yet been developed that directly determines permeability in the borehole.In this study, using Empirical and Regression Analysis methods, permeability calculated from log data in carbonate rocks. Comparing the results of this study shows that Empirical methods have got a very low accuracy in permeability calculation and Regression Analysis can calculate permeability in an acceptable level.


تراوایی یکی از مهمترین ویژگیهای سازندهای هیدروکربوردار می­باشد. در حقیقت دانستن مقادیر صحیح تراوایی به­منزله یک ابزار مؤثر، کارآمد و مهم برای مهندسین نفت در امر فرایند تولید و مدیریت یک میدان می­باشد. تا به امروز صنعت نفت سعی کرده است تا مقادیر صحیح تراوایی را از طریق اندازه­گیریهای مستقیم آزمایشگاهی بر روی مغزه­ها و یا تفسیر آزمایش چاه بدست آورد. البته هر دوی این روشها صحیح بوده، اما برای توصیف کامل مخزن کافی نمی­باشند، زیرا در هر میدان نفتی به دلیل وقت­گیر بودن و نیز هزینه زیاد فقط تعداد محدودی از چاهها مغزه­گیری شده و یا آزمایش چاه فقط به تعداد محدود در هر میدان نفتی توصیه می­شود. یکی از اهداف مطالعات پتروفیزیکی تخمین دقیق و صحیح تراوایی در چاههایی است که اندازه­گیری تراوایی در آنها به هر دلیلی(نبود مغزه، وجود شکستگی در نمونه­ها و ...) ممکن نمی­باشد. رسیدن به این هدف مشکل است، زیرا هیچ لاگی که بتواند مستقیماً تراوایی را در یک چاه اندازه بگیرد، توسعه پیدا نکرده است. در این مطالعه با­ استفاده از روشهای تجربی و آنالیز رگرسیونی، پارامتر تراوایی در سنگهای کربناته با ­استفاده از داده­های لاگینگ مورد محاسبه و تخمین قرار گرفت. مقایسه نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می­دهد که روشهای تجربی برای محاسبه تراوایی، دقت خیلی کمی دارند ولی آنالیز رگرسیونی می­تواند تراوایی را در حد قابل قبولی، محاسبه کند.

کلید واژه ها: تراوایی پتروفیزیک هیدروکربور میداننفتی زمین شناسی نفت سایر موارد