تخمین تخلخل بر اساس تلفیق داده های ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و اطلاعات زمین شناسی در میدان نفتی رشادت - حوضه خلیج فارس

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیدحسام الدین کاظمینی، علی چهرازی، محمّد رضا یوسف پور
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Because of importance and critical role of petrophysical properties in oil and gas reservoir characterization requires that all available data must be involved in estimation of such properties.Seismic inversion converts seismic data to acoustic impedance, which is directly related to nature of the earth and enables us to estimate petrophysical properties.In this study after calculation of porosity and acoustic impedance, Petrophysical and Geophysical data has been combined for porosity estimation in the reservoir layer all around the Reshadat oil field. As a result of this study Isoporosity map was generated. Such maps in combination with other properties are useful in future oil field development.


اهمیت و نقش تعیین کننده خواص پتروفیزیکی در بررسی مخازن نفت و گاز, ایجاب می کند که از هرگونه اطلاعاتی برای پی بردن به این خواص استفاده نمود. راه مستقیم دستیابی به خواص مخزنی حفر چاه میباشد . از آنجا که حفر چاه مخارج زیادی دارد و با توجه به اینکه داده های لرزه ای تنها اطلاعات برداشت شده از سطح می باشند، همواره تلاش برای استخراج خواص پتروفیزیکی از دل تریسهای لرزه ای وجود داشته است.وارون سازی لرزه ای, داده های لرزه ای را به ماهیت زمین که همان امپدانس صوتی است نزدیک کرده و امکان تخمین خواص پتروفیزیکی را فراهم می آورد. در این مطالعه پس از محاسبه تخلخل در چاههای موجود و وارون سازی داده های لرزه ای به امپدانس صوتی، با تلفیق داده های امپدانس صوتی و پتروفیزیکی، تخلخل در کل لایه مخزنی میدان رشادت محاسبه شده است.نتیجه این بررسی به نقشه در آوردن تغییرات تخلخل در افق مخزنی میدان رشادت جهت تلفیق با سایر اطلاعات به منظور حفر چاههای جدید و توسعه میدان، می باشد.

کلید واژه ها: تخلخل میداننفتی حوضهخلیجفارس پتروفیزیک میداننفتیرشادت زمین شناسی نفت سایر موارد