کانی شناسی سطحی مناطق متأثر از تراوش‌های طبیعی شور- اسیدی ( مطالعه موردی جنوب غرب استرلیا )

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مصطفی رقیمی ، مهروز اسپندیار
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳
مطالعه تغییرات ریخت شناسی و کانی شناسی در مناطق متأثر از تراوش‌های طبیعی اسیدی بیانگر تغییرات فصلی در کانی شناسی سطحی است که بازتابی از عملکرد سولفیدی شدن و فرآیندهای هوازدگی اکسایشی سولفیدها است. فرآیند سولفیدی شدن در فصل مرطوب با حضور فراوان مواد سولفیدی سیاه رنگ و مقادیر کمی از اکسیدها و اکسی هیدروکسیدها مشخص می‌شود. آهن و گوگرد خارج شده از تراوش‌های طبیعی، در فرآیندهای سولفیدی شدن مؤُر در شرایط احیایی در مناطق پوشیده از آب مشارکت می‌کند. مادامی که در فصل خشک، کانی شناسی سطحی منطقه تراوش طبیعی با حضور نمک‌ها (هالیت) ، سولفاتها (ژیپس و باریت) و به ویژه رسوبات ژلی و پوسته‌های اکسی هیدروکسیدهای آهن (فری هیدریت، گوتیت و شورتمانیت) مشخص می‌شود. هوازدگی اکسایشی سولفیدها در فصل خشک که همراه با اکسایش سریع است، باعث تشکیل اکسی هیدرواکسید و تولید اسید می‌گردد. مطالعه طیف انعکاسی مرئی ـ مادون قرمز نزدیک (VNIR) از کانی‌های سطحی مناطق مختلف تراوش طبیعی اسیدی به دلیل جذب نوارهای اکسیدی و هیدروکسیدهای آهن، اختلاف طیفی مشخصی را در محدوده VNIRنشان می‌دهد. اختلاف طیفی می‌تواند در تهیه نقشه‌ای ناحیه‌ای تراوش‌های طبیعی اسیدی، خاکهای اسید سولفاته و خاکهای اسیدی معادن مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: آهن گوگرد استرلیا اکسیدآهن سولفید کانی شناسی سایر موارد