معدنکاری و توسعه پایدار: اثرات زیست محیطی و اجتماعی

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده غلامحسین شمعانیان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Throughout history, mining has played a major role in the social and economic development of many countries. However, in many countries – not just industrialized one – mining is largely under siege. The past decade has seen an increasingly focused debate on the need to shift modern mining to a more sustainable footing. The definitions of sustainable mining vary widely, generally along the lines of whether an environmental, economic or social perspective is adopted. The concept of sustainable mining commonly focuses on two key questions: resource depletion/availability and environmental/social impacts. Environmental and social impacts are divided into waste management, impacts to biodiversity and habitat, indirect impacts, and poverty alleviation and wealth distribution. To achieve sustainable mining, all mining companies must be committed to report the quantity of ore-milled, ore grades of all minerals extracted, the amount and nature of solid wastes produced, and all relevant environmental monitoring during the mining cycle. Also, it is necessary that all the required data reported on an annual basis and collected and published by reliable sources regularly.    


در سرتاسرتاریخ، معدنکاری نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورها ایفاء نموده است. با اینحال، در برخی از کشورها- نه الزاماً کشورهای در حال توسعه- معدنکاری بشدت تحت فشار است. دهه اخیر، شاهد مباحثات فزاینده ای در خصوص ضرورت حرکت معدنکاری بسوی موقعیتی پایدار بوده است. تعریف معدنکاری پایدار با توجه به دیدگاههای مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بسیار متفاوت است. مفهوم معدنکاری پایدار معمولاً بر دو سئوال کلیدی شامل تهی شدگی/ فراهمی منابع معدنی و اثرات زیست محیطی/اجتماعی تاًکید دارد. اثرات زیست محیطی و اجتماعی به مدیریت مواد زاید، تنوع زیستی و زیستگاه، اثرات غیر مستقیم و تاًثیر بر فقر زدایی و توزیع ثروت تقسیم می شود.برای دستیابی به معدنکاری پایدار باید کلیه شرکتهای معدنی متعهد به گزارش کیفیت ماده معدنی فرآوری شده، عیار کانسنگ استخراجی، مقدار و ماهیت مواد زاید اعم از سنگها، کانیهای باطله و پسماندهای معدنی و ارزیابی های زیست محیطی پیوسته و مداوم از چرخه معدنکاری باشند. همچنین، لازم است تا تمامی اطلاعات مورد نیاز بصورت سالیانه گزارش شوند و توسط مراجع ذیصلاح بطور منظم جمع آوری و انتشار یابند.

کلید واژه ها: سایر موارد