طبقه بندی ژئوشیمیایی آب‌های معدنی نواحی کانی‌سازی آلونیت، ژاروزیت و کانی‌های رسی در استان زنجان و قزوین

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حمیدرضا پیروان ، صدرالدین امینی ، جعفر غیومیان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Mineralogical zonation around the plutonic rocks, west Qazvin and north Zanjan cities, is controlling the composition of drainage waters seeping from alteration zones. The most contaminated, acid waters (pH < ۳; å trace metals > ۶۰۰۰۰ ppM) are discharging from alunite- jarosite and silica zones. Moderate contaminated waters are sourced from the intermediate argilic zones (۶ > pH > ۵; å trace metals < ۴۰۰۰ ppM) and least polluted water contaminated (pH > ۷; å trace metals < ۳۰۰ ppM) drived from the areas far from alteration zones such as: granite, fresh volcanic rocks, marls and quaternary sediments


کانی سازی‌های آلونیت، ژاروزیت، سیلیس و کانی‌های رسی در سنگ‌های آذرآواری ائوسن در اطراف توده‌های نفوذی با روند خطی و کشیده منطقه تارم با ترکیب غالب سینیت و کوارتز سینیت، ترکیب شیمیایی آب‌های سطحی و زیر‌زمینی منطقه را تحت‌ کنترل دارند. اغلب آب‌های آلایش یافته و آلوده به عناصر فلزی و ترکیبات شیمیایی، آب‌های به شدت اسیدی ppM)60000(pH < ; å trace metals >  بوده که از نواحی آلونیتی- ژاروزیتی و سیلیسی سرچشمه می‌گیرند.آب‌های با آلودگی متوسط و اسیدی ppM)4000(  > pH >  ; å trace metals <   از زون‌های میانی نواحی آلتراسیون با ترکیب کانی‌های رسی ( زون آرژیلیک) سرچشمه می‌گیرند. آب‌های با آلودگی کمتر، در نواحی دور ازمحدوده‌های کانی سازی‌شده آلتراسیون قرار دارند. این آب‌هاppM)  300(pH > ; å trace metals < از دسته آب‌های‌آلایش یافته به خوبی قابل تفکیک هستند.

کلید واژه ها: زنجان