کاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص ساختارهای مهم در ارتباط با کانی زایی در منطقه سنندج- بایجنوب- کامیاران

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شهین دخت- ابولمعالی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸

۱- W. P. Loughin, ۱۹۹۱. Principal component analysis for alteration mapping.
۲- Vern Singhroy, ۱۹۹۷. Canada Center for remote Sensing.

داده های ماهواره ای به دلیل رقومی بودن و داشتن قابلیت پردازش، همچنین دید یکنواخت و یکپارچه بودن می تواند ما را در بررسی های زمین شناسی یاری دهد.
برای بررسی ساختارهای وسیع و در ارتباط بودن آنها با آلتراسیون و در نتیجه کانی زایی در ورقه های 1:100,000 بایجنوب- تیژتیژ کامیاران از داده های رقومی هفت باندی سنجنده TM ماهواره لندست (Landsat) با قابلیت تفکیک 30 متر استفاده شد.
ساختارهای وسیعی که همراه با یک تا چند نوع کانی زایی بود، پس از پردازش و به کارگیری روشهای ریاضی و آماری تشخیص داده شد.

کلید واژه ها: کردستان