آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی رودخانه چشمه کیله استان مازندران

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ابوالفضل ناجی ، سید محمد تقی ساداتی پور، حمیدرضا ناجی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The Cheshmeh Kileh basin is a port of Iran Topo Maps ۶۱۶۳(I,II,III) and۶۱۶۲I.and Lies between zone latitudinal zone of  ۲۲' to ۵۲' N and longitudinal zone of and longitudinal zone of  ۰۰' to ۳۰'    E.the basin is well defined by CASPIAN SEA toNorth , ALBORZ mountain Rang to the south. The investigation is carried out base on quantitative and qualitative analysis of following parameters :The Number of segment(Nu),Length of the basin (Lb), Area(Au), Stream Length(L), Circularity Ratio(Rc),Elonagation Ratio (Re), Leminscate(K), Density(D), Frequency(F), Texture (T), Texture Ratio (Tu),Dissection Index(DI), Relative Relief (RR), Relief Ratio(Rh), Ruggedness number (Rn) and Gradient (G) . The result shows that althought the basin is having  good capability of land devlopment but the side selection should be done base of morphological a variabels in realation to geological , Hydrological and Hydrogeological , climatical ,tectonic and botanic variation of the basin with consideration  of above parameters in The Cheshmeh Kileh basin the land devlopment is proposed for futher devlopment.محدوده مطالعاتی در شهرستان تنکابن در غرب استان مازندران با حدود 947 کیلومتر مربع مساحت از دامنه شمالی رشته کوه البرز تا سواحل جنوبی دریای خزردرعرض شمالی //30  /52 ْ36  تا //30  /22  ْ36  و طول شرقی //00  /30  ْ51  تا //00  /00  ْ50  واقع گردیده است. محدوده مطالعاتی از ارتفاعات 4750 متری شروع و به 28- متر در نواحی ساحلی ختم می‌شود.(1)موضوع تحقیق در راستای شناخت کالبدی محیط ومطالعات کمی وکیفی حوضه مورد مطالعه و تعامل آن با محیط پیرامون برای رسیدن به اهداف مورد نظر،عوامل مؤثر که مرتبط با شبکه هیدرولوژیکی،مورفولوژیکی،عوامل شکلی وهندسی حوضه می باشدطبق روش استالر مورد محاسبه وبررسی قرار گیردکه برای این منظور نقشه های توپوگرافی با مقیاس50000/1 (جغرافیایی کشور)محدوده مورد مطالعه را به واحد های 4کیلومتر مربعیتقسیم نموده وپارامترهای مورفومتری ،فیزیوگرافی ومورفولوژیکی  منطقه شامل    مجموعه طول سرشاخه،   مجموع تعداد سر شاخه،     Zماکزیمم ارتفاع ، z مینیمم ارتفاع، Ho ماکزیمم ارتفاع متأثر شده توسط شبکه ، Heمینیمم ارتفاع متأثر شده توسط شبکه،Rn ضریب زمختی، Tبافت حوضه، Tuضریب نسبی بافت، Gگرادیان ،Rc  ضریب مدوری،Re ضریب کشیدگی ، K ضریب لامینسکیت، Ff فاکتور شکلی،DI  ضریب ناهمواری،RR برجستگی، وعوامل هندسی شامل Au مساحت، Pu محیط،Du دانسیته رواناب،  Fu فرکانس  Lطول جریان، Lb طول جریان بصورت خط مستقیم،در هر حوضه وزیرحوضه مورد محاسبه ومطالعه قرار گرفت وارتباط آنها با یکدیگر در جهت کمک به تعیین توسعه پایدار ودر خور با توجه به شناخت زیست محیطی ،اقلیمی،توپوگرافی،تکتونیکی،زمین شناسی، صنعتی،وکشاورزی منطقه مورد بررسی قرار دادیم که در نهایت پهنه بندی مناسب توسعه را با اطلاعات کاربردی چهار زیرحوضه در جهات مختلف جغرافیایی مورد مطالعه قرار گرفت.روش پیشنهادی این مطالعه تحقیقاتی می تواند در آمایش زیست محیطی واولویت بندی های مکانی مورد توجه واستفاده قرار گیرد

کلید واژه ها: سایر موارد