بررسی امکان سنجی تصفیه خانه پساب کانسار طلای آق دره

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده لیلا عباسی کلیمانی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Mineral industry is the necessity of sustainable development but it should be considered industrial, social and environmental aspects of mining projects to realize sustainability of development.For publishing environment utilizing culture, national Geoscience database of iron initiated environmental database of mining in ۲۰۰۳, which includes information of mineral pollutants and standards of mineral industry. Aq Darreh Gold mine is located in Azarbuijan-e-qarbi province of iron that because of its environmental problems is considered in this paper.Large arsenic production resulted from sulfide minerals roasting, acid mine drainage, applying cyanide in gold processing and realizing toxic materials into atmosphere, ground waters and surficial waters are the main harmful activities of mine.During mining, no attention was paid to purifying wastewater and its penetration into water environments caused irreturnable damages, while the mining was stopped.This paper evaluates the designed waste dump for solving the problems.


توسعه پایدار کشور ضمن نیاز به گسترش صنعت معدن بدون توجه به جوانب صنعتی ، اجتماعی و زیست محیطی این صنعت میسر نمی شود. به منظور گسترش فرهنگ زیست محیطی ، پایگاه ملی داده های علوم زمین در سال 1382 مبادرت به ایجاد بانک داده های محیط زیست معدنی نمود . این بانک مسائل زیست محیطی مرتبط با بخش های مختلف صنعت معدن را برای آشنایی دست اندرکاران این صنعت با آلودگی های معدنی و ایجاد زمینه برای کنترل زیست محیطی مورد بررسی قرار می دهد.
در این میان کانسار طلای آق دره آذربایجان غربی به دلیل تولید بی رویه ارسنیک حاصل از تشویه کانه های سولفیدی ، زهاب اسیدی حاصل از فعالیتهای معدنکاری ، کاربرد سیانور در فرآوری طلا و نشر مواد سمی حاصل از فرآیندهای معدنی در اتمسفر ، آبهای سطحی و زیرزمینی مورد توجه این بانک قرار گرفته است.
در طول فعالیت معدنی کانسار بدون توجه به ضرورت جداسازی مواد سمی ، مقادیر قابل توجهی از پساب آن بدون تصفیه وارد محیط آبی شده و صدمات جبران ناپذیرآن منجر به توقف عملیات شد .
در این نوشتار ، مطالعه سد باطله پیش بینی شده برای حل این معضل و امکان ادامه عملیات محل بحث است .
کلید واژه ها : ارسنیک ، تشویه کانی های سولفیدی ، زهاب اسیدی ، سیانور ، پساب معدنی و سد باطله .

کلید واژه ها: سایر موارد