بررسی نقش خرده­های رودیست برکیفیت مخزن سروک میدان نفتی آب­تیمور

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده نجفی، محمود– سلیمانی، بهمن– امیری بختیار، حسن
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۸۳


Rudists as one of the reef components in cretaceous period encompass the large hydrocarbon reservoirs. Sarvak formation in Iran contain very high quantity of rudist debris.The present study is concentrated on Sarvak reservoir of Ab-Teymur oil field. It indicates that Sarvak reservoir contain one rudist-bearing facies in central and north-western parts and two rudist-bearing in south-eastern of field. The thickness of the rudist facies increases from the edge towards the center. The reservoir quality of the rudist-bearing horizons is well in the south-western part on the basis of three parameters: porosity, permeability and water saturation. In the other parts, its quality is reduced.   


رودیست­ها از جمله سازندگان ریف در کرتاسه می­باشند که ذخائر هیدروکربنی عظیمی در آنها کشف شده است. سازند سروک در ایران دارای مقادیر زیادی خرده رودیست می­باشد. مطالعه حاضر بر روی افقهای رودیست­دار مخزن سروک میدان آب­تیمور متمرکز شده است. این مطالعه نشان می­دهد که مخزن سروک در قسمت­های شمال غرب و مرکز میدان دارای یک رخساره و در قسمت­ جنوب غربی میدان دارای دو رخساره رودیست­دار می­باشد. ضخامت رخساره رودیست­دار از طرف حاشیه­های میدان به طرف مرکز افزایش می­یابد. با استفاده از سه پارامتر تخلخل، تراوایی و اشباع آب مشخص شد که به طور کلی، افقهای رودیست­دار در قسمت جنوب شرقی میدان از کیفیت مخزنی خوبی برخوردار هستند. ولی در سایر قسمت­های میدان از کیفیت مخزنی مطلوبی برخوردار نیستند.

کلید واژه ها: رودیست میداننفتیآب­تیمور کیفیتمخزنی کرتاسه هیدروکربن ریف زمین شناسی نفت سایر موارد