اندازه گیری عناصر سمی و رادیو اکتیو در حوزه آبریز شاهرود

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده شهرام شریعتی ، دکتر علی آقانباتی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Sometimes the range of environmental pollutants in geological formation maybe more than global accepted criteria . There for a project of environmental studies in Shahrood – Bastam has been conducted in order to recognize the quality of effect of geological pollutant on soil , water and man kind healthy so that through statement of problem warm to responsibilities of these cities and offer an executive projection for encountering and reducing environmental pollutants .۱۱۰ samples of various formation in a domain of ۲۷۰۰ s.km have been collected for conducting this important issue . the mentioned samples have been examined with fluorescent experiments of X- ray and atomic absorption .Regarding to acceptable criteria in (European union ) united nation and and data banks including WHO ,EPA ,NIOSH ,MSDS , banks it has been cleared that authorized limitation of pollution elements like arsenic ,cadmium and sulphur. In this rustication is more than authorized limitation . It`s necessary to for cast strategies regarding to large expansion of formation like char coal sediments (shemshak)- (to۱۴۰ ppm arsenic) ,Eocene volcanic (countaning cadmium ۷ more than authorized limitation ) and neogene that is sulphure reach ۶۰۰۰۰ ppm . It`s better to take necessary measurements in this area through giving priority to geochemical – environmental plans as instruction .


میزان عناصر آلاینده زیست محیطی در سازندهای زمین شناسی ممکن است گاهی بیش از استانداردهای پذیرفته در جهان باشد . به همین رو و به منظور شناخت چگونگی تاثیر آلاینده های زمین شناسی بر خاک وآب و سلامت انسان ، پروژه ای مطالعاتی- زیست محیطی در حوزه آبریز شاهرود – بسطام انجام پذیرفت تا ضمن بیان مسئله به مسئولین شهرستانهای یاد شده هشدار و پیشنهاد اجرایی به منظور مقابله و کاهش آلاینده های زیست محیطی داده شود.  جهت انجام این مهم در گستره ای معادل 2700 کیلومتر مربع تعداد 110 نمونه از سازندهای گوناگون برداشت گردید . نمونه های مذکور توسط آزمایشات فلورسانس اشعه ایکس وجذب اتمی مورد بررسیهای آزمایشگاهی قرار گرفتند . با توجه به استانداردهای قابل قبول در اتحادیه اروپا EEC ، سازمان ملل متحد و بانک های اطلاعاتی نظیر ,WHO MSDS, NIOSH , EPA مشخص شد که حد مجاز آلودگی عناصری مثل آرسنیک ، کادمیموم ، وگوگرد در این محدوده بیش از حد مجاز است و با توجه به گستردگی زیاد سازندهایی نظیر رسوبات ذغالدار سازند شمشک ( حاوی تا 140ppm آرسنیک) ، سنگهای آتشفشانی ائوسن (حاوی کادمیوم تا 7 برابر حد مجاز ) و سازندهای نئوژن که میزان گوگرد آنها گاهی تا 60000ppm  می رسد باید تمهیداتی در این زمینه پیش بینی گردد . شایسته است که با اولویت دادن به نقشه های ژئو شیمیایی - زیست محیطی به عنوان دستورکار  اقدامات لازمه در این باره اتخاذ گردد .

کلید واژه ها: سمنان