خنثی سازی آبهای اسیدی معادن و کارخانه های کانه آرایی جهت استفاده مجدد

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ابوالقاسم کامکار روحانی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Envieonmental pollution is one of most important threatening factors to mankind in today’s industrial world. For this reason, environmental protection is one of most important issues which is considered as a preference by governments, politicians and law makers in different countries. Regarding chemical compounds in ores or minerals, chemical reagents used in mineral processing operations, and also the surface or used water in the mining or mineral processing sites, the water is contaminated by the available or used chemical substances. The necessity of the use of uncontaminated water, which has a suitable quality, in mines and mineral processing plants, and also considering relatively costly water supply in most areas where these mines and mineral processing plants are located, a proper solution, in most cases, is to recover the water by removing the contamination from it, and then reuse it. One of the most important contaminations of this kind, is the contamination by acid substances, which is naturally created by the oxidization of pyrite in gangues associated with extracted ores, or other factors. An important method to remove the contamination from the water is to use chemical reagents which neutalize the water. In this method, which is called active treatment method, chemical substances neutalizing acidic water practically play two essential roles: ۱) Reaction with the water to reach a desired pH (about ۷). In practice, pH of the treated water is obtained between ۸.۵ and ۹.۵ in most cases. ۲) Removal of acid substances from the water using certain industrial processes. Neutalization of the acidic water in the active treatment method is essentially made by adding some materials to the water, in which one of the most important of the materails is lime. Another method for treatment of contaminated water is the passive treatment method, which is not the main subject of this paper, but it is briefly explained here. In this paper, the materials used for is neutalizing acidic water, and the certain industrial processes for this purpose using the so-called materials, and thus, recovery of clean water for reuse are investigated in detail. Eventually, different materials, used for neutalizing acidic water, are compared from the efficiency and economical points of view. Based on this comparison, suitable materials and also proper processes for neutalizing acidic water in mines and mineral processing plants in Iran, have generally been suggested.


آلودگیهای زیست‌محیطی از مهمترین عوامل نگران کننده بشر در دنیای متمدن و صنعتی فعلی محسوب می‌شوند و به همین دلیل، حفظ و پاکسازی محیط زیست از مهمترین موضوعاتی است که در دستور کار دولتها، سیاست‌گذاران و وضع‌کنندگان قوانین در کشورهای مختلف قرار گرفته است. با توجه به ترکیبات شیمیایی موجود در مواد معدنی و یا مواد شیمیایی به کار گرفته شده در فرآیند کانه‌آرایی مواد معدنی و همچنین آبهای سطحی موجود یا مورد استفاده در محل، اغلب این آبها به مواد شیمیایی آلوده می‌گردند. ضرورت استفاده از آبهای غیر آلوده و دارای کیفیت مناسب در معادن و کارخانه‌های کانه‌آرایی و همچنین هزینه نسبتاً بالای تهیه آب در اکثر مناطقی که این معادن و کارخانه‌ها قرار دارند، در عمده موارد ایجاب می کند که آبهای آلوده را بازیابی و پس از رفع آلودگی، مورد استفاده مجدد قرار داد. یکی از مهمترین و بیشترین آلودگیهای از این نوع، آلودگی آبهای مزبور به مواد اسیدی است که معمولاً در اثر اکسیدشدگی پیریت موجود در باطله همراه با سنگ معدن یا عوامل دیگر حاصل می شوند. یک روش مهم برای رفع آلودگی این آبهای آلوده، استفاده از مواد یا معرفهای شیمیایی خنثی‌کننده این آبهاست. در این روش که روش یا سیستم فعال معروف است، مواد شیمیایی خنثی‌کننده آبهای اسیدی در عمل دو نقش اساسی ایفا می نمایند: 1- ترکیب با آب اسیدی تا حصول به pH مطلوب (در حدود 7). در عمل pH آب تصفیه شده در اکثر موارد بین 5/8 تا 5/9 به دست می‌آید. 2- برطرف کردن مواد اسیدی از آب مزبور با استفاده از فرآیندهای خاص صنعتی. عمل خنثی‌‌سازی آبهای اسیدی در این روش، اساساً با اضافه کردن موادی به آبهای مزبور انجام می شود که در بین این مواد، آهک یکی از مهمترین آنهاست. روش دیگر رفع آلودگی آبهای آلوده، روش غیر فعال نام دارد که هرچند موضوع اصلی این مقاله راتشکیل نمی‌دهد، اما مختصراً به آن پرداخته می‌شود. در این مقاله مواد مورد استفاده جهت خنثی‌‌سازی این آبها و روشها یا فرآیندهای خاص صنعتی به کار گرفته شده برای خنثی‌‌سازی آبهای اسیدی با استفاده از مواد مزبور و درنتیجه بازیابی آبهای سالم برای استفاده مجدد به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. در نهایت، مواد مختلف مورد استفاده برای خنثی‌‌سازی آبهای اسیدی از نقطه نظر کارایی عمل و همچنین از دید اقتصادی مقایسه گردیده‌اند. بر اساس این مقایسه، مواد مناسب و همچنین نوع فرآیندها برای خنثی‌‌سازی آبهای اسیدی در معادن و کارخانه‌های کانه‌آرایی ایران، به طور کلی، پیشنهاد گردیده‌اند.

کلید واژه ها: سایر موارد