تخمین سرعت موج برشی از روی داده های پتروفیزیکی با استفاده از سیستم های هوشمند

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کدخدائی ایلخچی، علی، رضایی، محمدرضا ، برآبادی، عبداله
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۸۳


Reservoir characterization is a prerequisite for oil and gas field development. Shear wave velocity associated with compressional wave velocity can provide the accurate data for geophysical study of the reservoir. These so called petroacoustic studies which have important role in characterization of the reservoir such as lithology determination, identifying pore fluid type and geophysical interpretation.In this study, fuzzy logic, nero-fuzzy and artificial neural networks were used as intelligent tools to predict shear wave velocity from petrophysical data. Petrophysical data from two wells were used for constructing intelligent models in a sandstone reservoir. A third well from the field was used to evaluate the reliability of the models.Results show that intelligent models have been successful in prediction of shear wave velocity. However fuzzy models to some extent have been more successful than others.


توصیف مخزن جهت توسعه مخازن نفت و گاز لازم و ضروری است. سرعت اموج برشی بهمراه امواج فشارشی می تواند داده های ارزشمندی برای مطالعه مخزن فراهم کند. این روشها که به طور خلاصه مطالعات ترواکوستیکی مخزن نامیده می­شوند نقش مهمی در توصیف مخزن مانند تعیین سنگ شناسی، نوع سیال و مطالعه ژئوفیزیکی آن دارد.در این مطالعه از منطق فازی، نروفازی و شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزارهای هوشمند جهت تخمین سرعت موج برشی از روی داده­های پتروفیزیکی استفاده شده است. داده های پتروفیزیکی از دو چاه جهت ساخت مدلهای هوشمند در یک مخزن ماسه سنگی استفاده شد. از چاه سوم میدان جهت سنجش اعتبار مدلهای مذکور استفاده شد. نتایج نشان می­دهند که مدلهای هوشمند در تخمین سرعت موج برشی موفق بوده­اند. اما تا حدودی مدلهای فازی نتایج بهتری ارائه داده­اند.

کلید واژه ها: پتروفیزیک مخزن موجبرشی ماسهسنگ زمین شناسی نفت سایر موارد