کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن خسروآباد، شمال‌خاوری کرمانشاه

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کامران متولی، مجید قادری، نعمت‌اله رشیدنژاد عمران
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


KhosrowAbad iron deposit is located ۱۳۰ km NE of Kermanshah in Sanandaj-Sirjan tectonometamorphic zone. The units outcropped in the area are (iron-rich) andesitic volcanics at the lower part of the sequence and limestone which overlies the former, the both have been metamorphosed up to greenschist facies. The lithologies-iron rich andesite and limestone- have been intruded by a granitic body, led to a contact metamorphism and subsequent alteration, using meteoric fluids, extracting iron from the basaltic andesite and deposited it in the limestone adjacent to basaltic andesite and at the contact of granite. Iron occurrence which is confined to the contact of granite, existence of skarn mineralogy, chemical composition of granite and basaltic andesite, frequencies and ratios of certain elements and major oxides such as Zr/TiO۲, K۲O/MgO,Y/Nb, . . . and the way rare earth elements change, all support the occurrence of an iron skarn deposit, the hydrothermal fluids were of meteoric-magmatic origin, the heat being provided by the granitic intrusive but the ore (iron) by basaltic andesites.


کانسار آهن خسروآباد در 130 کیلومتری شمال‌خاوری کرمانشاه و در پهنه تکتونیکی-دگرگونی سنندج-سیرجان واقع است. واحدهای رخنمون‌یافته در منطقه عبارتند از ولکانیک‌های آندزیتی (غنی از آهن) در پایین و آهک در بالا که این مجموعه تا رخساره شیست‌سبز دگرگون شده است. توده گرانیتی در مجموعه فوق نفوذ کرده و ضمن ایجاد دگرگونی مجاورتی و دگرسانی، به کمک سیالات جوی و ماگمائی، آهن را از این مجموعه خارج نموده و با تغییر شرایط فیزیکوشیمیائی، آن را درون آهک و در کنتاکت با آندزیت بازالت و در همبری با گرانیت، متمرکز کرده است. محدود بودن رخداد آهن به همبر گرانیت، وجود کانی‌شناسی اسکارن، ترکیب توده گرانیتی و آندزیت و نسبت فراوانی برخی عناصر و اکسیدهای اصلی این نمونه‌ها از جمله Zr/TiO2، K2O/MgO، Y/Nbو ... نسبت به هم و نحوه تغییر عناصر نادر خاکی، گواه بر تشکیل اسکارن آهن با کمک گرمای توده نفوذی و ماده معدنی (آهن) موجود در آندزیت و سیالات هیدروترمالی جوی و ماگمائی است.

کلید واژه ها: کرمانشاه