کانسار آهن تکیه بالا ، شمال خاوری کرمانشاه: کانه‌زائی در پهنه‌های برشی

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کامران متولی، مجید قادری، نعمت‌اله رشیدنژاد عمران
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Tekye-Bala iron deposit is located northeast of Songhor, Kermanshah Province, in northwestern part of  metalliferous and tectonometamorphic Sanandaj-Sirjan zone. The outcropped rocks are mainly monzonitic rocks and to a lesser amount diabases which intruded the aformentioned rocks as small and thin dikes. The intrusive has been deformed and mylonitized in parts in an  E-W trend which hosts the iron mineralization as lenses which occurred along schistosity. The position of ore occurrence in the host rocks, tectonics and intense deformation governing  the ore-hosting  parts, as well as the geochemistry of major, minor and rare earth elements and some ratios between rare earth elements indicate iron ore occurrence in Tekye-Bala shear zone under the influence of hydrothermal fluids of magmatic origin.

کانسار آهن تکیه بالا در شمال‌خاوری سنقر در استان کرمانشاه و در شمال‌باختری پهنه کان‌خیز و تکتونیکی-دگرگونی سنندج-سیرجان قرار دارد. سنگ‌های رخنمون‌یافته در منطقه عمدتاً توده نفوذی مونزونیتی  و به مقدار کمتر، سنگ‌های دیابازی است که بصورت دایک‌های کوچک در این توده نفوذ کرده‌اند. این توده در بخش‌هائی با روند خاوری-باختری دچار دگرریختی و گاه میلونیتی‌شدن گشته است که روندی خاوری-باختری دارد و در همین بخش‌ها، کانه‌زائی آهن بصورت عدسی‌هایی همروند با برگوارگی رخ داده است. جایگاه تشکیل ماده معدنی در توده‌ نفوذی، تکتونیک و دگرریختی شدید حاکم بر بخش‌های دارای کانه‌زائی، ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی و عناصر نادر خاکی و همچنین برخی نسبت‌های میان عناصر نادر خاکی، نشان‌دهنده رخداد کانه‌زائی آهن در پهنه برشی تکیه بالا تحت تأثیر سیالات هیدروترمالی با منشأ ماگمائی است.


کلید واژه ها: کرمانشاه