تفکیک واحدهای سنگی خاص و شناسایی برخی از ساختمانها بر مبنای تفسیر داده های تصویری ماهواره لندست در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ سقز

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فلوریز- خیری
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
در این نوشتار سعی شده است با استفاده از داده های ماهواره لندست در 7 باند طیفی و ترکیب مناسب این باندها با یکدیگر بهترین تصاویر جهت نمایش واحدهای سنگی مختلف و تفکیک آنها از یکدیگر ارائه شود. این واحدهای سنگی بر اساس رنگ، بافت توپوگرافی و سیستم آبراهه ای از یکدیگر تفکیک شدند. همچنین با استفاده از نمودارهای بازتاب طیفی پدیده ها در باندهای مختلف توانستیم آهکهای پرمین را که حاوی لنزهای لاتریتی- بوکسیتی است مشخص کنیم. تصاویر حاصل از ترکیب باندهای مناسب ساختمانهای خاص، چون ساختمانهای حلقوی ring (structure را در این محدوده نشان می دهد. با بکار گیری روشهای Ratio و Difference تصاویری حاصل شد که به کمک آن توانستیم بخشهای هوازده را مشخص کرده و احتمال کانی زایی در آنها را نشان دهیم. نتایج بدست آمده توسط اطلاعات ژئوفیزیک هوایی تایید شد.

کلید واژه ها: کردستان