تعیین بلوغ مواد آلی و تاریخچه تدفین رسوبات توسط TTI و Tmax در میدان نفتی مارون

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده تژه، فرید ؛ علیزاده، بهرام ؛ آدابی، محمد حسین
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۸۳


Source rock evaluation of Marun oilfield using Rock-Eval۶ pyrolysis reveals that Kazhdumi Formation is the best possible source rock. In this oilfield, with increasing depth Tmax & TOC trend show meaningful increase too. Sarvak Formation of Bangestan reservoir in well No.۱۲۳ is place at the beginning of catagenesis stage. This result is also approved by TTI curves drawn by burial history of the oilfield. Modified Van Krevelen diagram indicates kerogen type II for all the Formations. At the same time Kazhdumi and Sarvak Formations reached catagenesis stage of maturation, where as the rest of Formations are left at diagenesis stage. The organic matter in Asmari formation, show high Oxygen Index(OI) and low Hydrogen Index(HI) indicating oxidizing environment of deposition. Interestingly TOC and stage of maturity is low in the Formation, further approving its environment of deposition. On the other hand remaining formations were deposited at reducing environment, among which Kazhdumi is the best possible source rock. No  doubt, taking all these parameters in consideration, will help reducing the risk of drilling preformed in the oilfield.


ارزیابی سنگهای منشاء درمیدان نفتی مارون بوسیله راک- ایوال 6 نشان داد که سازند کژدمی بهترین و شاخص‌ترین منشاء احتمالی جهت نفتهای مخازن میدان مارون به شمار می‌آید. در این میدان، با افزایش عمق مقدارTmax و TOC روند افزایشی معنی‌داری را از خود نشان داده بطوریکه در چاه شماره 123 مخزن بنگستان، سازند سروک در اوائل مرحله کاتاژنز قرار می‌‌گیرد. این نتیجه توسط TTI حاصل از منحنی تاریخچه تدفین نیز مورد تأئید قرار گرفت. منحنی ون- کرولن (Van Krevelen) نیز کروژن نوع II برای تمامی سازندها را تعیین نموده، که در این میان دو سازند کژدمی و سروک از نظر بلوغ  به مرحله کاتاژنز وارد شده در حالیکه سازندهای دیگر در مرحله دیاژنز باقی مانده‌اند. همچنین این منحنی نشان داد که سازند آسماری با داشتن مقدار شاخص اکسیژن (OI) بالا و شاخص هیدروژن (HI) پائین، در محیط اکسیدان ته‌نشست نموده که کم بودن ماده آلی و بلوغ در آن را نیز توجیه می‌نماید در حالیکه در مابقی سازندها، محیط احیایی تشخیص داده شد که ماده آلی در آن حفظ شده و به همین دلیل کاندید سنگ مادر نفتهای این میدان بحساب می‌آیند. بدون شک در نظر داشتن این پارامترهای تعیین کننده، در تجسسهای آتی نفت در میدان می‌تواند از ریسک حفاری به مقدار قابل توجه‌ای بکاهد.  

کلید واژه ها: میداننفتیمارون میداننفتی سنگمنشاء کاتاژنز کروژن حفاری سروک سازندکژدمی سازندسروک زمین شناسی نفت سایر موارد