تعیین سن توده های نفوذی وکانه زائی مس پورفیری در منطقه علی آباد و دره زرشک یزد به روش K-Ar و ۴۰Ar/۳۹Ar

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده زراسوندی.علیرضا، زنتیلی. مارکوس، لیاقت. ساسان، مر. فرید ،امامی. محمد هاشم ، یعقوب پور. عبدالمجید
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Darreh-Zerreshk and Ali-Abad are two relatively small porphyry copper deposits in Yazd Province in central Iran. They are located within the central Iranian volcano-plutonic belt. This paper discusses the K¤Ar and ۴۰Ar/۳۹Ar geochronology of plutons and alteration phases associated with the Darreh-Zerreshk and Ali-Abad deposits. The deposits are spatially associated with igneous complexes that consist of granites intruded by relatively more mafic intermediate granitoids, which are the carriers of mineralization. An orientation study using K/Ar dating on ۶ whole rocks suggested that the pre-ore granites are Oligocene (ca. ۳۱-۲۸ Ma) in age, whereas the intermediate plutons are Miocene (ca. ۱۳-۱۶ Ma). Nine samples of biotite and sericitized whole-rocks from drillcore within the mineralized and altered zones in both deposits were dated by multi-stage degassing ۴۰Ar/۳۹Ar, yielding well defined plateaus of ca. ۱۶ Ma, confirming that the age of porphyry copper mineralization in the Darreh-Zerreshk and Ali-Abad deposits is Miocene.


کانسارهای مس دره زرشک وعلی آباد در مرکز ایران و در استان یزد واقع می باشند. این کانسارها در زون ساختاری ایران مرکزی و کمربند آتشفشانی– نفوذی ایران(ارومیه– دختر) قرار دارد. سن سنجی توده های نفوذی ، دگرسانی و کانه زائی همراه آنها با استفاده از روش های K¤Ar و40Ar/39Ar در این تجقیق مورد بحث قرار گرفته است. این کانسارها همراه با مجموعه ای از سنگ های آذرین شامل سنگ های گرانیتی که توسط مجموعه ای از سنگهای گرانیتوئیدی مس دار با ترکیب دیوریت تا گرانودیوریت قطع شده اند، می باشند. مطالعات سن سنجی مقدماتی به روش K¤Ar بر روی 6 نمونه از این سنگها نشان می دهد که سنگ های گرانیتی قبل از کانه زائی بوده اند و سنی در حدود 28 تا 31 میلیون سال (الیگوسن) را نشان می دهند در حالیکه گرانیتوئیدها سنی در حدود 13 تا 18 میلیون سال (میوسن) دارند. مطالعه 9 نمونه از سنگهای غیر دگرسان و دگرسان از گمانه های حفر شده در زون نهای کانه دار دو کانسار به روش40Ar/39Ar     بر روی کانیهای بیوتیت و سریسیت نشان می دهد که 16 میلیون سال (میوسن) سن کانه زائی و دگرسانی در دو کانسار می باشد.

کلید واژه ها: یزد