نگاهی به ژئوشیمی کانسار انگوران، جنوب غرب زنجان

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید محمود عمادی و داریوش اسماعیلی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Angouran ore deposit is located in ۱۲۵ km of SW of Zanjan. During the tertiary, geothermal- hydrothermal volcanic activities caused extensive alterations in the Angouran ore deposit and major primary sulfide ores altered to oxide (carbonate) ores. Main sulfide minerals are sphalerite and galena and some pyrite and arsenopyrite, while main carbonate minerals are smithsonite, hemimorphite and cerussite. This ore deposit could be classified to nonsulfide supergene deposit as formed by direct replacement.
Average of zinc grade is ۲۸.۴۳ % and lead is ۴.۵۵ %. Grade of zinc in sulfide ore is ۳۸.۹۱ % and in carbonate ore is ۲۶.۴۹ %. Grade of lead in sulfide ore is ۲.۰۵ % and in carbonate ore is ۴.۹۵ %. Estimated resources of the ore deposit is more than ۱۵ Mt. Geochemical studies indicate that value of Pb, Mn, As and Sb in carbonate ore is more than sulfide ore; Inversely value of Zn, Hg, Ag and Cu decreases in carbonate ore.


کانسار انگوران در 125 کیلومتری جنوب غرب زنجان قرار گرفته ‌است. در طی ترشیری، فعالیت ولکانیسم بصورت سیستم‌های ژئوترمال-‌‌‌ هیدروترمال موجب آلتراسیون گسترده کانسار اولیه سولفیدی گردیده و در نتیجه بخش عمده‌ای از آن در اثر فرایند جانشینی به کانسار اکسیده (کربناته) تبدیل شده‌ است. کانیهای فلزی کانسار در بخش سولفیدی اسفالریت و گالن همراه با مقادیر کمتری پیریت و آرسنوپیریت و در بخش کربناته اسمیت‌‌زونیت، همی‌مورفیت و سروزیت می‌باشند. این کانسار جزء نهشته‌های غیرسولفیدی سوپرژن با جانشینی مستقیم است.
متوسط عیار روی43/28 درصد و عیار سرب 56/4 درصد است. عیار روی در بخش سولفیدی 91/38 درصد و در بخش کربناته 49/26 درصد است. عیار سرب در بخش سولفیدی 05/2 درصد و در بخش کربناته 95/4 درصد می‌باشد. ذخیره این کانسار بیش از 15 میلیون تن تخمین زده ‌شده است. بررسی‌های ژئوشیمیایی نشان می‌دهند که مقدار Pb، Mn، As و Sb در بخش کربناته بیشتر از بخش سولفیدی است و برعکس از مقدار Zn، Hg، Ag و Cu در بخش کربناته کاسته می‌شود.

کلید واژه ها: زنجان