ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب در ماده معدنی و سنگ­های همراه کانسار تنگستن-قلع (مس-روی-طلا ) چاه کلپ، جنوب بیرجند

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی شعله ؛ ابراهیم راستاد؛ علیرضا باباخانی؛ علی عسکری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Chah-Calap W-Sn (Cu-Zn-Au) in southern Birjand occurred in upper Triassic-lower Jurassic volcanosedimentary sequence composed of metapellite, metafelsic volcanics, metacarbonate and mylonitic granite. These rocks underwent upper greenschist-lower amphibolite regional metamorphism. Major ore horizon occurred along the contact between metacarbonates and metafelsic volcanics in relation with cherty limestone facies. Geochemical investigations demonstrated anomalous contents of W, Sn, Cu, Zn, Ag, Au and Pb in all lithologies outcropping in Chah-Calap district. Anomalous concentration of mineralizing elements in an extended region reflects syngenetic exhalative-volcanogenic origin for ore mineralization in the area by the mechanism of ore deposition during exhalation of submarine volcanoes and precipitation of sediments. The granitic unit outcropping in Chah-Calap is considered to be of synorogenic S-type granite with no thermal effect on enclosing lithologies. Geochemical investigations revealed that the mineralization in Chah-Calap deposit has no relationship with granitic body. In major ore horizon Tungsten has positive correlation with Sn, Si, Mg, Ti, P, V, Y, Cr and Ni. Positive correlation of W with Si together with Mg, Ni, Cr … is due to sedimentary-exhalative origin for scheelite. REE patterns in mylonitic granite characterized by low REE distribution and partial melting and coincide with synorogenic granites. Dissimilarity of REE patterns in ore bearing calk-silicate horizon with granitic unit together with lower contents of ∑REE rejects incorporation of magmatogenic hydrothermal solutions in mineralization in Chah-Calap deposit.             


کانه زایی تنگستن-قلع (مس-روی-طلا) چاه­کلپ در 100 کیلومتری جنوب-جنوب شرق بیرجند، در توالی آتشفشانی-رسوبی تریاس­بالایی-ژوراسیک تشکیل شده­است. این توالی متشکل از متاپلیت، متافلسیک ولکانیک، متاکربنات گرانیت میلونیتی می باشد که تا حد رخساره شیست سبز بالایی- آمفیبولیت ­زیرین دگرگون شده اند. کانه­زایی اصلی در مرز آهک­های دگرگون شده و متا ولکانیک­های اسیدی و در ارتباط با رخساره آهک چرتی تشکیل شده­است. نتایج تجزیه نمونه­های لیتوژئوشیمیایی نشان می­دهد که مقادیر عناصرW, Sn, Cu, Zn, Ag, Au, Pb در کل سنگ­های دگرگونی منطقه معدنی چاه­کلپ تا چندین برابر زمینه غنی شدگی نشان می­دهد. غنی شدگی عناصر کانسار ساز در مقیاس ناحیه­ای بر نهشت فلزات همزمان با تشکیل سنگ­ها تحت مکانیزم کانه­زایی اگزالاتیو سین­ژنتیک دلالت دارد، بدین ترتیب که عناصر یاد شده از چشمه­های داغ بستر دریا تأمین شده­ و همزمان با رسوبگذاری، در توالی آتشفشانی­-رسوبی منطقه نهشته شده­اند. واحد گرانیتی رخنمون یافته در منطقه معدنی چاه­کلپ جزو گرانیت­های همزمان با کوهزایی تیپ S بوده و بعلت جایگیری سرد هیچگونه اثر گرمایی بر سنگهای در بر گیرنده ندارشته­است. مطالعات ژئوشیمیایی واحد گرانیتی، سنگهای دربرگیرنده و افق کانه­دار بیانگر عدم ارتباط گرانیت با کانه­زایی می­باشد. در افق کانه­دار تنگستن با عناصر قلع، سیلیسیوم، منیزیوم، تیتانیوم، فسفر، وانادیوم، یتریوم، کروم و نیکل همبستگی مثبت بالایی نشان می دهد. همبستگی مثبت تنگستن با سیلیس و در عین حال منیزیوم، نیکل، کروم، ... تأیید کننده منشأ اگزالاتیو کانه­زایی شیلیت می­باشد. الگوی عناصر نادر خاکی در گرانیتهای میلونیتی نشانه تفکیک و ذوب بخشی کم این واحد بوده و بر گرانیت های همزمان با کوهزایی منطبق است. عدم انطباق الگوی REE ها در افق کالک سیلیکاته کانه دار با واحد گرانیتی و همچنین پایین بودن ∑REE  در افق کانه دار به عدم دخالت سیالات هیدروترمال با منشأ ماگمایی در نهشت کانه ها دلالت دارد.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى