مطالعه ژئوشیمی و کانی سنگین رگه های کوارتز تورمالین قلع دار در شمال شاهکوه در مرحله اکتشاف عمومی

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رضا منظمی باقرزاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Presence of granitic big outcrop in Shah kuh area has caused that just now, several research for Sn potential accomplished on rocks and around area formed from metamorphic rocks.

     Among others accomplished exploration programs before this exploration stage in form of exploration design of mining material in southern khorasan was tin prospecting in ۵۰۰ Km۲ area and for recognition and sampling from granitic parts and Sn - bearing tourmaline quartz veins that was accomplished by exploration part of north east management and mining survey.The chemical analysis results from samples of tourmaline quartz veins in this stage indicated that Sn amount in some of veins is ۸۰۰ to ۴۴۰۰ gr/ton (ppm).
      On the basis of chemical analysis results of Sn element and W,Au,Mo,Ag and Cu elements and also, carfule field taking, was selected region with ۱ Km۲ area in metamorphic complex formed quartzite, schist rocks and marble parts in north of Shah kuh as anomal area and having tin potential and general exploration study.
      The most of measured  tin grade is >۴۰۰ ppm related to samples of withdrawaled from drilling trenchs on tourmaline quartz veins that many them were centralized in east part of exploration region with a view to thickness of veins and tin density. Important point of this researches is that Sn amount in metamorphic part of hanging wall and foot wall is noteworthyly lower tourmaline silicic veins that can been reason for that tin and its mobile elements have sorced intrusive granitic mass of Shah kuh.
       The minerals of veins consist of: cryptocrystalline quartz, pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite, ilmenite, rutile and Fe oxide- hydroxide resulted sulfide alteration.  
 


وجود برونزد بزرگ گرانیتی در منطقه شاهکوه باعث شده است که تا کنون تحقیقایی چند بر روی این سنگها و همچنین حوزه سنگی اطراف آن متشکل از سنگ های دگرگونی از نقطه نظر پتانسیل قلع و عناصر همراه آن صورت گیرد.
  از جمله برنامه های اکتشافی صورت گرفته قبل از این مرحله اکتشافی که در قالب طرح اکتشاف مواد معدنی در جنوب خراسان جامه عمل پوشیده است مرحله پیجویی قلع در وسعت 500 کیلومتر مربع و به منظور شناسایی و نمونه برداری از بخش های گرانیتی و رگه های کوارتز- تورمالین قلع دار می باشد که توسط بخش اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مرکز مشهد) انجام گرفت.نتایج آنالیز شیمیایی نمونه های برداشت شده از این رگه ها نشان می دهد که مقدار قلع در برخی از نمونه ها 800 تا 4400 گرم در تن میباشد.
   بر اساس نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی عنصر قلع و عناصر همراه (تنگستن ، طلا،مولیبدن،نقره و مس) و همچنین برداشت دقیق صحرایی،محدوده ای به وسعت یک کیلومتر مربع در مجموعه دگرگونی متشکل از سنگ های کوارتزیت،شیست و بخش های مرمریتی در کنتاکت با شمال گرانیت شاهکوه به عنوان محدوده آنومال و دارای پتانسیل احتمالی قلع و  به منظور مطالعات اکتشاف عمومی (general exploration) انتخاب گردید.
   بیشترین عیار قلع اندازه گیری شده مربوط به نمونه های برداشت شده از ترانشه های حفر شده بر روی رگه های کوارتز- تورمالین با بیش از ppm400  میباشد که اکثرا بلحاظ ضخامت و چگالی قلع در بخش شرقی منطقه اکتشافی متمرکز شده اند.نکته جالب و مهم در این بررسی پایین بودن مقدار قلع در سنگ های دگرگونی کمرپایین و کمربالا نسبت به رگه های سیلیسی تورمالین دار می باشد که خود می تواند دلیلی بر این باشد که قلع از توده نفوذی گرانیتی شاهکوه منشا گرفته است.
   کانی های تشکیل دهنده این رگه ها عبارتند از: کوارتز کریپتوکریستالین بشدت خردشده، پیریت، کالکوپیریت پیروتیت،ایلمنیت،روتیل،واکسید-هیدروکسیدهای آهن حاصل دگرسانی کانی های سولفیدی
                                                              

کلید واژه ها: سایر موارد