مطالعه سیالات درگیر در رخداد سلستیت لیکک – استان کهگیلویه و بویراحمد

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فرهاد احیاء
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Celestite mineralization is known from ۳۴ km Northwest of Behbahan city and ۳ km southeast of Likak city , close to the village of Ghabr-e – Gheysar in Kohgiloye – va – Boyer Ahmad Province . Fluid inclusions in the deposit can be classified into five groups : liquid monophase types (L) , liquid – rich types (L+V) , vapor – rich types (V+L) , liquid + Daughter mineral types (L+S) , and liquid + vapor + Daughter mineral types ( L+V+S) . Study of fluid inclusions shows that liquid monophase inclusions are the most abundant type , and hence deposition of celestite has taken place at low temperatures . The last ice melting points of inclusions vary between -۶۰c and -۲۰۰c corresponding to salinities from ۹.۲۲ to ۲۲.۶۶ wt% NaCl equivalents . The total density of liquid phase of fluid inclusions is calculated to be ۱.۱۲۵ gr/cm۳ .                                                                        


           کانه زایی سلستیت در 34 کیلومتری شامل غربی شهرستان بهبهان و در 3 کیلومتری جنوب شرقی شهر لیکک در مجاورت روستای قبر قیصر در استان کهگیلویه و بویراحمد یافت می شود . سیالات درگیر کانی سلستیت در کانسار لیکک را می توان در پنج گروه تقسیم بندی نمود : سیالات درگیر تک فازی مایع (L) ، سیالات درگیر دوفازی غنی از مایع (L+V) ، سیالات درگیر دوفازی غنی از بخار (V+L) ، سیالات درگیر دوفازی مایع + کانی نوزاد (L+S) ، و سیالات درگیر سه فازی مایع + بخار + کانی نوزاد (L+V+S) . مطالعه سیالات درگیر نشان می دهد که سیالات درگیر تک فازی مایع فراوانترین نوع می باشند و از اینرو ته نشست سلستیت در دماهای پایین انجام شده است . دماهای نهایی ذوب یخ اندازه گیری شده در سیالات درگیر از c 60 - تا c200-  تغییر می کند که نشان دهنده شوری این سیالات در محدوده بین 22/9 تا 66/22 درصد وزنی معادل NaCl می باشد . چگالی فاز مایع معادل gr/cm3 125/1 اندازه گیری شده است .

کلید واژه ها: سایر موارد