بررسی دگرسانی، ویژگی های سیال کانه ساز و تعیین تیپ کانی سازی طلا در شمالشرق بزمان

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهرابی،بهزاد-کرمی،زینب
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Studied area is located in northeast of Bazman volcano, in southern most part of Urmieh-Dokhtar volcanic zone. The area is covered by neogene volcanis, wich are highly crushed. Au mineralization has been discovered during metalogenic studies of sistan and Baluchestan province. Among three fault systems, the N۲۵E one has given way to epithermal mineralizing fluids bearing gold in chalcedony-adularia veins. Considering importance of mineralization style in epithermal gold exploration, in this research it has been attempted to determine tupe of gold mineralization based on alteration patterns, fluid inclusion microthermometry and ore-mineralogy investigations. Existing evidences indicate thate gold mineralization in area is low sulphidationtype, formed by neutral pH fluid of low salinity with average ۲۵۰˚C temperature. Study of erosional level reaveal that northern part of north Bazman deposit has been eroded more than southern part. Therefore it can be inferred that occurance of gold bearing silisic veins in lower level of southern part is significant.


منطقه مورد مطالعه در دامنه‌های شمالشرقی آتشفشان بزمان، در منتهی الیه جنوبی زون ارومیه-دختر واقع شده است. این منطقه از ولکانیک‌های نئوژن پوشیده شده که به شدت گسلیده و خرد شده هستند. نشانه هایی از کانی‌سازی اپی‌ترمال طلا در این منطقه در بررسی‌های متالوژنی استان سیستان و بلوچستان یافت شده‌است. از سه روند اصلی در منطقه، شکستگی های با امتداد N25E مورد هجوم سیال کانه‌ساز اپی ترمال قرار گرفته و رگه‌های کالسدونی‌ - آدولاریای طلا دار در آن تشکیل شده است. با توجه به اهمیت تعیین تیپ کانی سازی در اکتشاف کانسار های اپی ترمال، در این مقاله بر اساس زون بندی دگرسانی، شواهد سیالات درگیر و کانه شناسی  تیپ کانی سازی و ویژگی های سیال کانه ساز مورد بررسی قرار گرفته است. کانی سازی طلا در شمال بزمان از نوع اپی ترمال با سولفیداسیون پایین (Low Sulphidation) توسط سیال کانه ساز با pH خنثی، شوری پایین در درجه حرارت متوسط 250درجه سانتیگراد انجام گرفته است. مطالعات سطح فرساش کانسار نشان می دهد که در بخش شمالی عملکرد فرسایش شدیدتر از بخش جنوبی است. بنابراین می توان به پبدا شدن رگه های سلیسیسی طلادار در افق های پایین تر این بخش امیدوار بود.

کلید واژه ها: سایر موارد