زمین­شناسی، کانی­سازی و خصوصیات سیال کانه­دار در کانسار طلای طرقبه

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد حسن کریم­پور، خسرو ابراهیمی، علی­رضا باباخانی و احسان ترابیان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Torghabeh Gold deposit is located ۵ Km south of Mashhad. Mineralization is found within a sheared zone. This area is part of collision zone formed during Late Paleozoic time due to collision between Iranian plate and Turan Plate. Tonalite (Early Mesozoic age) intruded low grade regional metamorphosed rocks of Late Paleozoic And different types of schists were formed around the contact. Sheared zones cut all of the exposed rocks, therefore mineralization is younger than these rocks. Gold mineralization was associated with Silica rich fluid that has temperature about ۳۵۰˚C and reduction and basic condition. The width of mineralization is between ۰.۴ to ۲.۵ meter. Main minerals are quartz, pyrite, arsenopyrite, pyrrhotite and gold which are found mainly as disseminated. Gold grade is varies between ۰.۵ to ۵۶ ppm and in average is less than ۵ ppm. This deposit is a type of orogenic lode gold deposit. 


کانی­سازی طلا در منطقه طرقبه در زون­های برشی متمرکز شده است. این منطقه بخشی از زون تصادم قاره­ای است که در اواخر پالئوزوئیک و اوایل دوران دوم بین صفحه توران و صفحه ایران رخ داده است. توده­های تونالیتی (اوایل دوران دوم) در سنگ­های دگرگونی درجه پایین (اسلیت) متعلق به اواخر پالئوزوئیک نفوذ و موجب دگرگونی همبری شده و مجموعه شیست­ها تشکیل شده­اند. زون­های برشی تمامی واحدهای سنگی که در سطح رخنمون دارند را قطع نموده است. محلول کانه­دار در فضای زون­های برشی موجب کانی‌سازی طلا گردیده است. سن کانی­سازی جوانتر از واحد­های سنگی منطقه می­باشد و عمدتاً در بخش­های شیستی و پروتومیلونیتی بصورت افشان و با ضخامت متوسط 4/0 تا 5/2 متر برجای گذاشته شده است. کوارتز، آرسنوپیریت، پیریت، پیروتیت و طلا مهم‌ترین کانی­های ذخیره هستند. طلا عمدتاً در پیریت و آرسنوپیریت قرار داردو دارای تغییرات عیاری بین ppm5/0 تا  ppm56 و میانگین کمتر از  ppm5 می­باشد. . محلول داغ غنی از سیلیس که دارای حرارت C˚ 350، درجه شوری 21-16 %، شرایط نسبتاً قلیایی( 10-7 pH ) و احیایی            ( 40- ـ30- :logƒ(O2) ) بوده، طی 2 فاز محدوده فعلی کانی­سازی را تحت تأثیر قرار داده است. مطالعات پیرامون رژیم تکتونیکی، زمین­شناسی ساختمانی، حرارت تشکیل، کانی­سازی و ژئوشیمی این کانسار، قویاً وابستگی این کانسار را به ذخایر طلای  تیپ کوهزایی تأیید می­کند.

کلید واژه ها: سایر موارد