معرفی و اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی کانسار مس پورفیری سوناجیل

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده عطالو , صولت - کریمی , اکبر - اصفهانی پور, رضا
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Sonajil copper ore deposit is located araund Jangal village in the ۳۶ km northeast of Ahar at۳۸ ۱۱ ۵۱ N,۴۷ ۱۷ ۱۴E.
Studied area located around Oquzdaghi mountin with ۲۵۹۴m hight. Dominate lithology in the area  is Injeh intrusion,andesite prophyry,andesite mega porphyry, dioritic dickes ,quaternary basalts and tuff.
Quaternary basalt occur horizently on the top of other units in center area.Intrussive body is qurtzmonzonite to qurtzmonzodiorite Injeh  with ۱۰ km length and ۲ km widthand North to South trend.
Alteration and mineralization  zones in Sonajil is located in tow siad Oquzdaghi with east – west trend.
The argillic, phillic,potassic and sillisification  alteration is widespread in the study area.
Argillic is the most extensive type of alteration and enveloped other alteration type.
The mineralization are probably related to Injeh intrusive body which causes  extensive alteration and fractuering.This intrusive body has important role on mineralizations.
Andesite porphyry rocks in Sonajil area in effect of Injeh introusion provide conditiom for alteration and minralization at west of Sonajil river.
Sulfide minralization is in aera as pyrite ,Chalcopyrite , Bornite , covlite,chalcosite and copper carbonate minrals as Malachite and Azorite.
Minralization type is disseminated ,vein and vinlets and is concend with quartz-seresite ,potassic altration and fracture zone.
Study of primery and secondry geochemichal haloes and mineralization baesd  on ۶۰۴ soil and ۳۲۴ stream sediment samples has been done seprately.
The elements Pb,Zn,Co,Ni,Fe,Ag anomalies are mild and Cu anomaliess far to extreme in EDA method.Copper anomalies are located in south and north Jangal Valliage with north –south trend  and west Oquzdaghi.
Copper mineralization occure in ۲ part  that the most intense located in west Sonajil river.The second part  is located west Oquzdaghi.Each of these copper minralization continue north to south with variuos intense.
five borehole is dirlling in area about ۸۶۲m depth.
Study exploration done based on data results of  ۶۰۴ soil , ۳۲۴ stream sediment and ۵۰۰samples of ۵ borehole incloud varity  sach as lithology , Altration , fracture , Minralization , Type of Minral ,Texture, Recovery , RQD ,copper and other base metal element  assay .


کانسار مس سوناجیل به مرکزیت دهکده مخروبه جنگل از توابع شهرستان هریس در مختصات   51 11 38 عرض شمالی و 14 17 47 طول شرقی در 36 کیلومتری مستقیم جنوبشرق اهردر استان آذربایجان شرقی واقع شده است.
بررسی های اولیه وشواهد صحرایی اعم از ویژگی توده نفوذی اینچه,سنگهای ولکانیکی,تنوع و گسترش آلتراسیون,تراکم رگه های سیلیسی کانه دار,گسلهای منطقه ,تنوع وهمبود کانه های سطحی ضرورت بررسی منطقه را شدت بخشید.
اکتشافات ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی در ناحیه ای بوسعت 58 کیلومترمربع با برداشت 332 نمونه رسوبات آبراهه ای,مینرالیزه, آلتره, اکسیدی وکانی سنگین با نتایج امیدوار کننده بانجام رسید.
اکتشافات ژئوشیمیایی تفصیلی درچهار محدوده سوناجیل مجموعا در وسعت 5/5 کیلومترمربع از مناطق ناهنجار با برداشت604 نمونه خاک انجام وپس از محاسبات آماری,نقشه های هم عیار ترسیم گردید.
مطالعات ژئوفیزیکی طی سه مرحله در چهار محدوده بمنظور بررسی وجود کانیهای سولفیدی با روشهای پلاریزاسیون القایی و مغناطیس سنجی بعمل آمد.
بررسی های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی ناهنجاری قوی و وسیع عنصر مس را مشخص نمود که درکنار سابرشواهد از گسترش وشدت هاله های عنصر مس وجود احتمالی توده های معدنی عمیق استنباط گردید.
آلتراسیون های موجود آرژیلیک,فیلیک,پتاسیک,سیلیسیفکاسیون بوده و کوارتز, کائولینیت,مونت موریلونیت وسانیدین کانیهای فاز اصلی هستند.
واحدهای سنگی منطقه شامل آندزیت, آندزیت مگـــاپورفیری,آندزیت پورفیـــری ائوسن, دایک‌ها وآپوفیزهای نفوذی, بازالت کواترنر واستوک کوارتز مونزونیتی تا کوارتز مونزودیوریتی اینچه است.
عمده ترین  کانی سازی مس بصورت رگه ای،رگچه ای و دسمینه در آندزیت ها شامل کالکوپیریت،بورنیت،کالکوسیت،کوولیت ,مالاکیت و آزوریت است.
بررسی ویژگیهای عمقی اعم از تیپ های آلتراسیون,تفکیک زونهای آلتره,تعیین پاراژنز زون کانه دار و غنی شدگی سوپرژن با استفاده از نمونه های 5 گمانه اکتشافی بطول 866 متر انجام شد.زون بندی عمودی شامل زون های اکسیدی (فروشست),سوپرژن و هایپوژن است.
مجموع مطالعات اکتشافی حاکی از پتانسیل معدن مس پورفیری منطقه سوناجیل است که زون هیپوژن وشواهد تشکیل زون سوپرژن ضعیف درآن مشخص شده است.
 

کلید واژه ها: سایر موارد