بررسی های اکتشافی بر روی ذخیره سولفید_ توده ای در منطقه خلیلان (جنوب غربی بیرجند)

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمدصفری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


  The studied area is situated in ۳۵ km southwest of Birjand.From the structural geology point of view of Iran, the area is located in the Sistan suture zone.

    The oldest rock unit that crops out in this region belongs to ophiolitic sequence and related facies, which can be attributed to upper cretaceous. Tertiary sedimentary and magmatic sequences, lies on the upper parts of Ophiolitic sequence.
    Different alteration types in this area can be divided in as follow:                                   a. kaolinitic – limonitic alteration in the volcanic rocks.                                                  b. silicic – hematitic – alteration in listweanitic rocks.                                                      c. propylitic alteration in spilitic rocks and pillow lavas.
    The host rocks of silicic veins are spilite and pillow lava rocks. In silicic veins there are some evidences from pyrite, malachite, chalcopyrite, bornite, chalcocite, covellite , hematite and limonite. Silica is present as cryptocrystalline particles and associated pore filled texture in the vein.
   ۷۹ rock samples were selected from altered zones and silicic veins Maximum gold and copper grad in khalilan area in silicic veins is ۹۳ ppb Au and ۳.۲% Cu. Therefore, this veins seems that belong to stock-work member of massive – sulfide deposite.
 


محدوده مطالعاتی در فاصله 35 کیلومتری جنوب غربی بیرجند قرار دارد. از نقطه نظر زمین شناسی ساختاری ایران ، در جنوب خمیدگی رو به غرب از منتهی الیه شمالی زون سوچر سیستان قرار گرفته است . بطوریکه بخشهایی از بلوک لوت به صورت زبانه هایی نیز در آن رخنه نموده اند.  قدیمی ترین سنگ ها به سکانس افیولیتی و رخساره های مرتبط تعلق دارد و سن کرتاسه بالا به آن نسبت داده شده است . بعد از آن توالی رسوبی و ماگمایی ترشیر قرار می گیرد.
    دگرسانی در این منطقه به سه صورت کائولینیتی _ لیمونیتی ( در سنگهای ولکانیکی ) سیلیسی _ هماتیتی _ لیمونیتی (در سنگهای لیستونیتی ) ونوع کلریتی _ اپیدوتی حاکم بر گدازه های بالشی و اسپیلیتها دیده می شود.  سنگهای اسپیلیتی و گدازه های بالشی در منطقه شمالی زینوک میزبان رگه های سیلیسی شده اند. رگه ها نیز شواهدی  از کانیهای پیریت ، مالاکیت ، کالکوپیریت ، بورنیت ، کالکوزین ، کوولیت ، هماتیت و لیمونیت را نشان می دهند. سیلیس در این رگه ها به صورت کریپتو_ کریستالین و با بافت اسفنجی نمود یافته است.
نمونه برداری تعداد 79 نمونه آنالیز شیمیایی از زونهای دگرسانی و رگه های سیلیسی نشان داده است حداکثر عیار طلا و مس به ترتیب ppb 93 و 2/3% به رگه ها تعلق دارد. چنین به نظر می آید که رگه های مذکور بخشی اوک ورک ذخیره ای سولفید _ توده ای باشند که لنز اصلی یا تحت تاثیر فرسایش از بین رفته است و یا اینکه توسط گسلهای حاکم بر منطقه ، از دیده ها پنهان مانده است . 

کلید واژه ها: خراسان جنوبى