فناوری اطلاعات و علوم‌زمین: معرفی پارکهای فناوری و مراکز رشد علوم زمین

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علیرضا عرب امیری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Parks and incubators of the kinds of trade, technology, invention and science and technology parks are the ways to over come difficulties facing different sections.Regarding the need of mankind to geoscience, lack of fast applicability of the available theories in this field, the numerous number of the graduates in this field seeking job, and also in accordance of their knowledge and industry needs, geoscience incubators or parks can be suitable and intermediate environments between geoscience educational institutions and industry.The aim of this paper is to introduce geoscience technology parks and incubators in the world and their impacts in this field.


پارکها و مراکز رشد اعم از تجاری، فناوری، مراکز نوآوری و پارکهای علم و فناوری از جمله روش‌های مقابله با مشکلاتی است که فرا روی بخش های مختلف قرار دارد.مراکز رشد علوم زمین یا پارکهای این گرایش از علم نیز با توجه به نیاز بشر به علوم‌زمین، در دنیا و با توجه به عدم کاربردی شدن سریع تئوری‌های موجود در این علوم و در نهایت با عنایت به کثرت دانش‌آموختگان جویای کار این شاخه در عدم انطباق خواسته‌های صنعت و دانسته‌های ایشان، می‌تواند محیط مناسب و واسطی بین مراکز تولید این علوم و صنعت باشد. در این مقاله هدف معرفی پارکهای فناوری و مراکز رشد علوم زمین در دنیاست و به اثربخشی این مراکز اشاره دارد.


کلید واژه ها: سایر موارد