مطالعه ویژگیهای صنعتی خاک رسهای منطقه همدان از دیدگاه تولید آجر

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده عباس نمازی، محسن کلانی، عباس قادری، شهرام آورجانی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


In this research, technological properties of clays from East, North and Northeast of Hamadan district were studied. Results from granulometric and chemical analysis considering previous works suggest no suitability for making white ceramic bodies and low suitability for making structural stoneware. thus; it appears, most of samples do need special treatments and processing to obtain a more optimum grain size distribution and chemical and mineralogical composition.

در این پژوهش بر اساس مطالعات دانه‌سنجی، کانی‌شناسی و ترکیب شیمیایی ویژگی صنعتی خاک رسهای شمال،  شرق و شمال شرق همدان از دیدگاه تولید آجر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌های دانه‌سنجی و شیمیایی با توجه به مطالعات قبلی صورت گرفته بر روی خاکهای رسی بیان‌گر عدم مطلوبیت برای تولید سرامیکهای سفید و مطلوبیت پایین نمونه‌‌ها جهت تولید محصولات ساختمانی است. بنابراین به نظر می‌رسد در تمام نمونه‌ها انجام فرآوری مواد خام جهت دستیابی به دانه‌بندی و ترکیب شیمیایی و کانی‌شناسی مناسب‌تر، ضروری است.


کلید واژه ها: همدان