پورتالها و پورتال سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده آرش ممبینی ابوالفتح
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Portal item means gate and threshold and simply it's a website that serves such as first and can be connect to other websites by it. infact, every portal is a special filter on internet.Some organizations need set of integrated portals considering different addresses and information.The services by the portal of GSI can be categorized by studies:Services to government, citizens, GSI personnel and transaction and these services are considered generally include of informational systems, communicative tools, information management systems, wisdom management and intelligence tools, security services and presentation system.

عبارت پورتال به معنی دروازه و درگاه می باشد و به طور ساده یک وب سایت است که به عنوان یک نقطه آغاز خدمت میکند که به وسیله آن می توان به وب سایت های دیگر وصل شد. در واقع هر پورتال یک فیلتر اختصاصی بر روی اینترنت است.برخی سازمانها با توجه به طیف متنوع مخاطب واطلاعات، نیاز به مجموعه ای از پورتال های یکپارچه دارند.با بررسی های به عمل آمده خدمات و سرویسهای قابل ارائه توسط پورتال سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی را میتوان در قالب خدمات به دولت، شهروندان، کارکنان سازمان و دادوستد تقسیم بندی نموده و این خدمات را بصورت کلی شامل سیستمهای اطلاع رسانی، ابزارهای ارتباطی، سیستمهای مدیریت اطلاعات، ابزارهای مدیریت دانایی و هوشمند سازی، سرویسهای امنیتی و سیستم نمایش برشمرد.

کلید واژه ها: سایر موارد