بررسی کارایی ژئوسینتتیک‌ها در تثبیت شیب و حفاظت خاک

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کاوه خاکسار
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The slope stabilization and soil conservation with geosynthetic materials in the Quaternary alluvial sediments of Chandab region in southeast of Tehran was studied.The objective was to study the efficiency of geosynthetic materials in technical and economical aspects for high slope stabilization and decrease of soil erosion. The results could be applied for stabilization of slopes next to dam reservoirs or trenches resulted by road construction. A total of ۲۴ plots with three repetitions with dimension of ۱۲ x ۲ meters on the slope of ۸۵% and ۱۱۰% were established. After each event of rainfall the runoff and sediments in each treatment were collected and the rates of sedimentation were measured. A total of ۸ events resulted runoff and sedimentation. The data were analyzed with the Statles statistical program. The results showed in both slope types: a) in the ۱۱۰% slope the erosion was much more than the ۸۵% slope b) the treatment plots which were stabilized with geosynthetics indicated a lesser to no erosion. The computation results show that the lands with ۱۱۰% slope have the erosion rate of ۲۴.۰۷ kg/ha. /yr if stabilized with geosynthetics, and ۱۲۱۸.۹ kg/ha./yr if not stabilized. For the land with the slope of ۸۵% the above rates are ۱.۵ kg/ha./yr and ۱۳۵.۲۵ kg/ha./yr respectively. Geosynthetics are made of polypropylene resistant materials. Because of low price and not necessity to complicated installation equipments, these materials are more economical and reliable them the other less than stabilization methods. The cost of Geosynthetics are less than ۱/۱۰ of the other materials, which they have no deleterious environmental effects.

تثبیت شیب و حفاظت خاک با ژئوسینتتیک‌ها در رسوبات آبرفتی کواترنر در منطقه چنداب واقع در جنوب شرقی تهران مطالعه شد. هدف از این طرح تحقیق نشان دادن کارایی ژئوسینتتیک‌ها از نظر فنی و اقتصادی جهت تثبیت شیب‌های تند و کاهش فرسایش خاک بوده است. نتیجه این مطالعات می‌تواند برای تثبیت شیب‌های مشرف به مخازن سدها و ترانشه‌های بوجود آمده در ساخت جاده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در مجموع 24 کرت تحقیقاتی با ابعاد 2 x 12 متر بر روی شیب‌های 85% و 110% زده شد. بعداز هر واقعه بارندگی از رواناب و رسوب نمونه‌برداری شده و نمونه‌ها برتی تعیین غلظت رسوب به آزمایشگاه ارسال شدند. در مجموع 8 واقعه توأم با رواناب و رسوب بوقوع پیوست. داده‌های بدست آمده  از آزمایشات در برنامه آماری Statles آنالیز شدند. نتایج نشان می‌دهد که در دو نوع شیب: الف) در شیب 110% فرسایش بیشتری نسبت به شیب 85% وجود دارد. ب) شیب‌های تثبیت شده با ژئوسینتتیک‌ها فرسایش کمتری را نشان‌ می‌دهند. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که در شیب 110% زمین‌های تثبیت شده با ژئوسینتتیک 07/24 کیلو گرم در هکتار در سال و در زمین‌های با پوشش طبیعی فرسایشی معادل 9/1218 کیلو گرم در هکتار در سالدارند. در شیب‌های 80% زمین‌های تثبیت شده با ژئوسینتتیک 5/1 کیلو گرم در هکتار در سال و زمین‌های بدون پوشش مصنوعی 25/135 کیلو گرم در هکتار در سال فرسایش دارند. ژئوسینتتیک‌ها از مواد پلی‌پروپیلن مقاوم ساخته شده‌اند و بواسطه ناچیز بودن قیمت و عدم نیاز به تجهیزات پیچیده از دیگر روش‌های تثبیت مقرون به صرفه تر می‌باشند. هزینه حمل و نصب آن کمتر از 10% هزینه روش‌های دیکر بوده و هیچگونه خطر ایجاد آلودگی ندارند.


کلید واژه ها: سایر موارد