جایگاه خالی علم گوهر شناسی در علوم زمین کشورمان

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ریحانه روحانی احمدی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The recognition extraction and exploration of gems because of their beauty rarity and worthy properties is the favorite subject of the mankind.In ancient times up to now Paleo Archeology and Paleo mining exists in Iran and presence of useful books from Boo Ali Sina and Razi show that ancient people appreciate very much for this science.Now, universal business and economy depends on these sciences and improvement of both needs to each other. In this way many sites and books are created. In spite our country with many worthy ores and mines such as exceptional Turquoise, Agate and onyx ores cared for none of those things not in universities, not in exploration investigation, not for publication and not in economical aspects that lead to lack of information and insufficient acquaintance of importance of Gem and Gemstones, therefore  for improvement of Gemology is presented some offers.


شناخت گوهرها و روش استحصال، پی جویی و استخراج آنهابه علت ارزش و زیبایی و کمیابی و خصوصیات ارزشمند دیگر، از دیر باز مورد توجه انسان بوده است. کشور عزیز ما نیز در گذشته از این امر مستثنی نبوده و مطالعات باستان شناسی و معدنکاری قدیم و همچنین کتابهای ارزشمندی که از دانشمندانی چون ابوعلی سینا، زکریای رازی و.... به جا مانده، همه حاکی از اهمیتی است که پیشینیان ما برای این علم قائل بوده اند.امروزه اقتصاد و تجارت جهانی تا حد زیادی به این علم وابسته است؛ و گسترش و پیشرفت این دو بطور قابل توجهی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند و کتابها و سایتهای بی شماری در زمینه این علم به وجود آمده است لیکن در کشور ما با وجود داشتن منابع ارزشمندی همچون فیروزه بی همتای نیشابور ـ عقیق، انیکس و غیره توجه ویژه و همه جانبه ای نسبت به این علم چه از نظر پایه ای (مدارس و دانشگاهها) و چه تحقیقات اکتشافی (توسط سازمانهای اجرایی مثل سازمان زمین شناسی)، از نظر انتشارات (نبود سایتهای علمی و کتابهای مفید اندک) و چه از نظر اقتصادی (بخش تجارت سنگهای قیمتی) نشده است که این خود به کمبود اطلاعات و نداشتن شناخت کافی و دقیق از ارزش و اهمیت و نوع گوهرها و علم گوهرشناسی برمی گردد،  لذا جهت گسترش این علم  پیشنهاداتی ارائه می گردد.


کلید واژه ها: سایر موارد