نقش مدل داده در استاندارد سازی نقشه های علوم زمین

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهرداد رضایی شیرزاد
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Considering the role of databases in Preser Vation, restoration and Presentation of information, database architecture is a Principal Subject, gis-based databases include digitized mapping information which Store Spatial and thematic data.Data accordance is the main facter for presentation, analysis and processing map datawithin the databases. Behind the importance of geometrical and graphical methods used in map prepration classifying, coding and linking digitized maps attributes to thematic information are more implicative objectives. So Standardizing map data is needed to datamodel for futnre appropriate. Map prepration and revierring available maps.Each map illustrates geosputial features which are classified in to point, line or area. This procedure leads to saving geospatial data in digital computerized codes.More detailed map, more complicated data model. Scientific Value of digital map is related to Comorehensiveness of information of features and their illustration as well as link to prabable thematic information. Geological maps consists of some data layers, rock unit, Stream, fanlt and else. Each one with speafied attributed which should  be characterized by regular Coding System.


با توجه به نقش بانک های اطلاعاتی در ذخیره سازی، بازیابی و ارائه اطلاعات و مباحث مربوط به معماری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی که مجموعه ای از بانک های اطلاعاتی است، نقشه های رقمی مشخصا بانک اطلاعات واحدی را تشکیل می دهد که اطلاعات مکانی و اطلاعات توصیفی را در خود ذخیره نموده است. همخوانی این نوع نقشه ها برای فرایند تحلیل، نمایش و ایجاد اطلاعات جدید مهمترین عامل برای کسب نتیجه دلخواه است. لذا گذشته از اهمیت روش های بکار برده شده ترسیمی و هندسی یک نقشه رقمی و لزوم مطابقتی که آن نقشه باید با نقشه های دیگر داشته باشد، طبقه بندی، کدگذاری و برقراری ارتباط مناسب میان مولفه های مختلف یک نقشه رقمی، در بخش اطلاعات توصیفی آن نیز حائز اهمیت است. از اینرو به منظور همسان سازی اطلاعات نقشه ای می بایست الگوی از اطلاعات ارائه شده در این نقشه ها تولید شود تا نقشه های رقمی که در آینده تولید می شود بر اساس آن تولید گردد و همچنین نقشه های تولید شده قبلی، در قالب آن الگو تصحیح گردد.هر نقشه موضوعی یا عمومی بیان گر عوارض سطح زمین  بوده و چهار چوب مدل داده نقشه های رقمی نیز طبقه بندی این عوارض در سه قالب نقطه، خط و سطح می باشد، به عبارتی در تصویری که از سطح زمین بر روی یک صفحه دوبعدی ایجاد می شود عوارض به صورت یاد شده و در قالب اطلاعات رایانه ای ذخیره می گردد.هر قدر جزئیات یک نقشه بیشتر باشد مولفه هایی که در مدل داده باید در نظر گرفته شود نیز بیشتر خواهد بود و ارزش گذاری هر نقشه رقمی با توجه به کامل بودن اختصاصات یک عارضه و نحوه ترسیم آن و ارتباطی که عوارض ترسیمی با اطلاعات توصیفی آن نقشه دارد مشخص می گردد. در نقشه زمین شناسی با توجه به مقیاس آن، چندین لایه اطلاعاتی شناخته می شود که از جمله آن می توان به لایه سنگ شناسی، دریاچه ها، رودخانه ها، گسل ها ، راه ها و . . . اشاره نمود که هر یک دارای خصوصیات مکانی و توصیفی هستند و می بایست به هر یک از مولفه های این لایه های اطلاعاتی مقادیر مناسب، اعم از عدد یا حرف اختصاص داده شود و هر یک از این اعداد و حروف نیز می بایست از قاعده ای مشخص با روابطی درست تبعیت نماید.

کلید واژه ها: سایر موارد