شناسایی و تفکیک واحدهای مارنی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حسن نظری،حمید رضا پیروان، فرج ا لله فیا ضی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


In this research, marl formations in the south of Tehran city have been investigated using image processing of remotely sensed data. Several methods such as false color composite , principal component analysis, correlation matrices of six bands ETM+ and Crosta method is applied to shown various marl units. The color composite of ETM+ bands based on Crosta method displayed as RGB ( pc۱, pc۳, pc۲ ) has revealed the best band combination for identification and mapping marl units in south of Tehran.


در راستای طرح ملی بررسی شاخصهای فرسایش پذیری مارنهای استان تهران ازفن آوری سنجش ازدور و تصاویر ماهوارهای لندست 7 (ETM ،2002 ) به منظور تهیه دقیق نقشههای زمین شناسی پهنههای مارنی استفاده شده است. واحدهای مارنی مختلف براساس رفتارطیفی و با توجه به ترکیب کانیشناسی(کانیهای رسی، اکسیدآهن،گچ، نمک،آهک وفراوانی واحدهای سخت ماسه سنگی وکنگلومرایی)شناسایی وتفکیک میشوند. ازآنالیزمولفههای اصلی، تصاویرنسبتی وهمبستگی باندهای مختلف و روش  Crostaبرای آشکارسازی واحدهای مختلف سنگی استفاده شده است. با استفاده از ترکیب رنگی pc1 ، pc3 و pc2  حاصل از آنالیز مولفههای اصلی به روش Crosta در باندهای قرمز، سبز و آبی و باتوجه به اطلاعات زمینی، محدوده های مارنی منطقه به بهترین نحو شناسایی و تفکیک شدند.

کلید واژه ها: سایر موارد