نمایش نشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش اینترفرامتری در سنجش از دور

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهدی آخوندزاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Using of remote sensing technology, because of satellite images extensive coverage, updating and low cost in compare to ground methods has been common. One of these application is using of interferometry for monitoring and control of earth crust displacement because of earthquake, landslide, subsidence, etc. Aim of this paper is using of interferometry method for monitorig of earth subsidence that caused by oil extraction. Radar images from iran with desirable terms weren’t available, for this reason Radarsat-۱ sensor images before and after of oil extraction in area of California were used. Results were satisfactory and deformation of earth crust because of oil extraction monitored with good accuracy.


استفاده از فناوری سنجش از دور در علوم مختلف زمین به دلیل پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای، بهنگام بودن تصاویر و هزینه پایین آن نسبت به روشهای زمینی بسیار متداول شده است. یکی از این کاربردها استفاده از روش اینترفرامتری (Interferometry) جهت نمایش و کنترل جابجاییهای پوسته زمین در اثر عواملی مثل زلزله، رانش، نشست زمین و ... می باشد. هدف این مقاله استفاده از روش اینترفرامتری برای نمایش نشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی می باشد. بدلیل عدم دسترسی به تصاویر رادار مربوط به یک منطقه نفت خیز در ایران با شرایط مورد نظر، تصاویر سنجنده Radarsat-1 مربوط به قبل و بعد از استخراج مواد نفتی در یک منطقه نفت خیز درکالیفرنیا مورد برسی قرار گرفت. نتایج کار بسیار رضایتبخش بود و تغییر شکل پوسته زمین در اثر استخراج مواد نفتی یا دقت خوبی نمایش داده شد.

کلید واژه ها: سایر موارد