شناسایی محدوده زون های آلتراسیون منطقه یوزباشی چای( شمال غرب قزوین ) با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده آرتیمس قاسمی ، صدرالدین امینی،حمیدرضا پیروان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


In this research, fresh and high altered rocks of volcanic rocks, tuffs and plutonic rocks in age Eocene and Oligocene have been investigated using image rocessing of remotely sensed data. Three band color composite images produced based on optimum index factor (OIF) and known spectral reflectance properties of rock types, primary and secondary minerals. Faults and structural lineaments are highlighted through edge enhancement and filtering processes in RGB (۷, ۴, ۱). By supervised classification on false color composite of TM bands ۵, ۳ and ۱ displayed as RGB, alteration areas are separated from plutonic and volcano sedimentary rocks of studied area. Plutonic massive in southeast of the Zajkan sofla is identified in supervised classification, so this pluton did not display on geological quadrangle map of Zanjan.


سنگ های آتشفشانی ائوسن و الیگوسنی که در منطقه وجود دارند به شدت دگرسان شده می باشندکه در این‌ رابطه‌،از داده‌های‌ ماهواره‌ای‌ سنجنده‌ TM در شناسایی‌ و تفکیک‌ زون‌های‌دگرسانیمنطقه،کمک گرفته شده است‌. ابتدا مراحل‌ پیش‌ پردازش‌ تصاویر، شامل‌ تصحیحات‌ رادیومتریک‌ و هندسی‌انجام‌ پذیرفت‌. سپس‌ با استفاده‌ ازترکیبات‌ رنگی‌حاصل‌از 3 باندTM ،تصاویر مجازی‌ ایجاد گردید واز طریق ‌طبقه‌ بندی‌ نظارت‌ شده‌ زون‌های‌ دگرسانی شناسایی‌ و تفکیک‌ شدند.با بازبینی‌های‌ صحرایی،دقت‌ نتایج‌ حاصل‌ از پردازش‌ تصاویر ماهواره‌ای‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفت‌. نتایج‌ حاصله‌، نشانگر قابلیت‌ زیاد استفاده‌ از تصاویر ماهواره‌ای‌ پردازش‌ شده‌ جهت‌ تفکیک‌زون‌های‌ دگرسانی می‌باشد. این‌ روش‌ همچنین‌ در شناسایی‌ و تفکیک‌ سنگ‌شناسی‌ نهشته‌ها و خطواره‌های ‌گستره‌ طرح‌ به‌ خوبی‌ عمل‌ نموده‌ است‌. شاهد این‌ مدعا، تشخیص‌ توده‌ نفوذی‌ در منطقه‌ زاجکان‌ سفلی‌ است‌ که‌ در مطالعات‌ زمین‌شناسی‌ گذشته‌ منطقه‌ از آن‌ یاد نشده‌ است‌.                       

کلید واژه ها: سایر موارد