بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان ـ شیروان با استفاده از GIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ولی اله بهزادی فر، غلامرضالشکری پور، محمد نخعی ، محمدرضا اشرافی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


In the recent years, using GIS is a common method in different field, including ground water. Today this technique is wildly applied due efficiency in modeling and zonation in ground water resources.Quchan-Shirvan plain is a part of Atrak basin with an average elevation of ۱۲۵۰ m above mean sea level. This plain classified as a semi arid area, with an annual average precipitation of ۲۸۲ mm and average temperature of ۱۱.۳ °C.In this research, GIS method has been used for the assessement of ground water resources. For this purpose, different maps including deep slope, geology, geomorphology, soil type, etc were used. A quantity model for Quchan plain was also carried out according to Kamaraju and Krishnamurthy methods. Calibration of the model has been done based on the available data from drilled wells.


درسال های اخیر استفاده ازGIS در زمینه های مختلف از جمله آب زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته است. امروزه به خاطر کارایی این ابزار در تهیه انواع مدل ها و پهنه بندی ها با سرعت زیاد و هزینه کم در بسیاری از مسائل آب زیرزمینی از آن استفاده می شود.دشت قوچان ـ شیروان در شمال استان خراسان با ارتفاع متوسط 1250 متر از سطح دریا، قسمتی از حوضه آبریز رودخانه اترک محسوب می گردد. این دشت با متوسط بارش سالیانه 282 میلی متر و متوسط درجه حرارت سالیانه 3/11 درجه سانتی گراد جزء مناطق نیمه خشک تقسیم بندی می گردد. در این تحقیق برای ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از GIS، از دو مدل ارائه شده توسط کاماراجو و کریشنامرتی استفاده شده است. برای این منظور نقشه های شیب منطقه، تراکم آبراهه ها، زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی، تیپ خاک و غیره استفاده شده است. در نهایت نتایج حاصل با استفاده از دبی چاههای موجود منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: ایلام خراسان رضوى خراسان شمالى