مطالعه درز و شکافهای آبدار به روش VLF و مقاومت ویژه

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد کاظم محمد یاسر رادان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


    The VLF method has been applied for detection of saturated fissured zone in volcanic rock of Alborz mountainfrom Bam-e-Tehran resturant located in Velenjak,morth of Tehran,Iran, to the ۱st station of tochal tele cabin.The total of ۶۴۰ VLF measurements with ۵m spacing have been carried out.Two anomalies were found, One from ۱۱۰۰m to ۱۱۹۰m and the other from ۱۹۱۰m to ۱۹۶۰m . The DC resistivity method were applied in these two location of VLF anomalies and the saturated fissured rock were detected of ۱۹۳۰m, depth of  ۷m to ۳۰m.

مطالعات VLF جهت تشخیص درز و شکافهای آبدار در مناطق سنگی که در اثر گسلش ایجاد گردیده­اند در مسیر خیابان اصلی تله­کابین توچال از محل رستوران بام تهران تا محل ایستگاه اول با تعداد 640 قرائت با فاصله قرائتهای 5 متری انجام گردید. دو آنومالی مشخص که یکی از فاصله 1100 تا 1190 متری و دیگری از 1910 تا 1960 متری دیده شده بود با روش مقاومت ویژه الکتریکی اندازه­گیری شد و در فاصله 1930متری وجود آنومالی مقاومت ویژه الکتریکی از عمق 7 تا  30 متری تایید گردید.

کلید واژه ها: مقاومتویژه درزه توچال آنومالی ژئوفیزیک سایر موارد