بررسی هاله دگرگونی مجاورتی بروجرد بااستفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای لندست ۵

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده همایون صفایی- محمدحسین شهسواری
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
کمپلکس دگرگونی و ماگماتیک بروجرد در بلافصل خاور، شمال خاوری و جنوب خاوری بروجرد واقع شده است. منطقه شامل زمینه ای از دگرگونی ناحیه ای درجه پایین است که با تزریق توده های نفوذی، هاله دگرگونی مجاورتی بروجرد شکل گرفته است.
این مقاله خلاصه ای از مطالعات دور سنجی باروش پردازش داده های رقومی ماهواره لندست 5 می باشد. به کمک روشهای آماری ترکیب های سه باندی 754، 741، 541 برای ایجاد تصاویر رنگی کاذب (Fcc) انتخاب گردیده اند. در پردازش تصویر از روشهای متفاوت تضاد تصویر فیلترهای مختلف، فرمول نویسی به منظور تفکیک واحدهای لیتولوژی مختلف، تعیین گسترش هاله دگرگونی مجاورتی، مشخص نمودن روند کلی و گسله های منطقه استفاده شده است.

کلید واژه ها: لرستان