تعیین روابط تضعیف جنبش نیرومند زمین

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهناز لطفی‏زاده ، فرزاد امانی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۸۳

   The quantitative evaluation of earthquake hazard requires an estimation of ground shaking at a given distance from an earthquake of a given magnitude. These estimates are obtained through equations attenuation relationship, that express ground motion as a function of magnitude and distance and other variables.

   Strong motion attenuation relation required sufficient number of recording, with appropriate characteristics or a wide range of earthquake size is generally unavailable. In such case, a predictive model is needed, to make such a prediction; one must know certain fundamental characteristic of these earthquakes, as they relate to the source of the seismic waves. The medium through which the waves propagation. The local geology of the site and structures located at the site.

  There are factors to be considered in selecting or developing strong- motion attenuation for use in deterministic or probabilistic seismic hazard studies. ۱>  The discussion is divided into five elements: ۱- the selection of parameters, ۲- the selection of a data base, ۳- the selection of a model or functional equation, ۴- the selection of an analysis procedure and ۵- the evaluation of the relationship                                                                          ۱>
                                                                          
 

محاسبه اندازه خطر لرزه‏ای نیاز به تخمین ارتعاش زمین در یک فاصله از زمین‏لرزه، با بزرگی داده شده دارد. این تخمین‏ها از معادلاتی که روابط تضعیف نامیده می‏شوند، به دست می‏آیند و جنبش زمین را به صورت تابعی از بزرگی و فاصله و سایر متغیرها بیان می‏کند. تعیین روابط تضعیف جنبش نیرومند زمین نیاز به تعداد کافی داده ثبت شده یا محدوده وسیعی از اندازه زمین‏لرزه‏ها دارد که معمولاً غیر قابل دسترس هستند. در این حالت، یک مدل پیش‏بینی شده مورد نیاز است. ساختن چنین مدلی، به توصیفات اساسی زمین‏لرزه‏ها، اثرات چشمه امواج لرزه‏ای ، محیطی که امواج لرزه‏ای در آن انتشار می‏یابند، موقعیت و ساختار زمین‏شناسی سایت  بستگی دارد.برای انتخاب یا بهبود روابط تضعیف جنبش نیرومند برای استفاده در مطالعات خطر لرزه‏ای قطعی و احتمالاتی عواملی وجود دارند که در این بحث به 5  قسمت تقسیم می‏شوند. 1- انتخاب پارامترها، 2- انتخاب داده‏های پایه، 3- انتخاب مدل یا معادله،
4- انتخاب روش آنالیز، 5- محاسبه رابطه هستند.
 
 
 

کلید واژه ها: آنالیز زمینلرزه ژئوفیزیک اردبیل