بهینه‌سازی هندسه طراحی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده هما بهنام، محمد علی ریاحی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Traditionally, it is supposed that the subsurface structure should be horizontal and layered, based on which we design geometries. However, as the exploration areas become more and more complicated in terms of the complicated surface and underground geological structures, the geometry design based on the assumption mentioned above can bring a large deviation, which will influence the reception of effective subsurface information, and more difficulties to the subsequent seismic data processing. This paper proposes a new concept: in order to guide the geometry design, it is an effective approach to build a geological model and then do the forward modeling for the kinematic and dynamic characteristics of the wave field based on the information available in the working area. In this paper, we discuss how to build a complicated ۳D geological model, and how to do fast ray tracing and bin attribute’s analysis based on the forward modeling result.

همواره تصور می‌شود ساختمان زیرسطحی براساس طراحی هندسه‌ها بایستی افقی و لایه‌لایه باشد. اگرچه به همان‌اندازه که نواحی اکتشاف برحسب سطوح پیچیده و ساختمانهای پیچیده زیرسطحی بیشتر و بیشتر پیچیده می‌شوند، براساس فرض فوق‌الذکر طراحی هندسه انحراف بزرگی را بوجود می‌آورد، انحرافی که بر دریافت اطلاعات زیرسطحی مؤثر تأثیر می‌گذارد و پردازش داده‌های لرزه‌ای ثانویه را دچار مشکل می‌کند. این مقاله خط مشی جدیدی را برای راهنمایی هندسه طراحی پیشنهاد می‌کند که روش مؤثری برای ساختن یک مدل زمین‌شناسی و بعد انجام مدل‌سازی مستقیم ((Forward Modeling برای ویژگیهای Dynamic و Kinematic میدان موج براساس اطلاعاتی که در حوزه کاری قابل دسترس می‌باشند. در این مقاله مطرح می‌کنیم که چگونه یک مدل پیچیده سه‌بعدی بسازیم و ردیابی سریع و آنالیز ویژگیهای bin را براساس نتیجه مدل‌سازی مستقیم انجام دهیم.

کلید واژه ها: بهینهسازی هندسهطراحی ژئوفیزیک سایر موارد