محاسبه ابعاد قطعه در طراحی منطقه نفتی البرز

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده جعفر نعیمی و محمد علی ریاحی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Three-dimensional crews often record with more channels on the ground than are necessary. This practice extends the recorded Xmax beyond the required Xmute. This point has been considered in design of ۳-D seismic in Alborz oil field. Alborz oil field is in the near of Qum city and has a very complicated geology. At first we compute a patch that Xmute is half the in-line dimension then the traces have offset more than Xmute are calculated. Then the dimension of the patch has been optimized to minimize the number of traces with offset more than Xmute. As a rule of thumb if the rule of ۸۵% have been considered, therefore the patch would be optimized.

گروههای سه بعدی معمولاً کانالهایی بیشتر از آنچه که نیاز است ثبت می کنند. این مسئله باعث ثبت  بیشتر از مورد نیاز می شود، لذا در منطقه نفتی البرز سعی شده است این نکته در نظر گرفته شود. منطقه نفتی البرز منطقه ایست در مجاورت شهر قم و از نظر زمین شناسی بسیار پیچیده است. در ابتدا قطعه ای در نظر می گیریم که در آن  برابر نصف طول قطعه در امتداد در خط ( امتداد گیرنده ها) باشد آنگاه درصد لرزه نگاشت هایی که دور افت آنها بزرگتر از  است بدست می آوریم سپس قطعه بدست آورده را بهینه کرده بطوری که لرزه نگاشت های با دور افت بیشتر از  به حداقل برسد.در حالت کلی برای قطعه هایی که Aspect Ratio  آنها نزدیک یک می باشد اگر قانون 85% را رعایت کنیم دورافتهای بیشتر از  به مینیمم می رسند.

کلید واژه ها: منطقهنفتیالبرز ژئوفیزیک سایر موارد