بهره گیری از داده های اسپکترومتری اشعه گاما و مغناطیس سنجی برای تعیین زونهای دگرسانی گرمابی، آلتراسیون پتاسیک و ساختار زمین شناسی در منطقه طارم

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده نسرین امیرمطلبی، بهرام سامانی ، هدیه نازی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Application of airborne data for mapping the structural features and hydrothermal altered zone; Acase study in Tarom area.
Processing and analysis of airborne gamma – ray and magnetic data have been used for defining hydrothermally altered zones. For the first line by using AEOI airborne data, considering PCA and ratio methods the hydrothermal altered zone in Tarom area have been mapped.
Combination of linear and circular structural features with above mentioned altered zones has been used for metallogenic interpretation and  target area selection. The selected targets have shown considerable mineralization of CU-(Mo), porphyry-type and Au + Ag, epithermal gold mineralization by field controlling and sampling.
 
 


در این بررسی از داده های اسپکترومتری اشعه گاما و مغناطیس سنجی برای تعیین زونهای آلتراسیون هیدروترمال استفاده شده است. جهت تعیین زونهای مذکور روشهای PCA و نسبت برای اولین بار در ایران بکار گرفته شده است. برای تفسیر متالوژنی و انتخاب نواحی هدف (target) از ساختارهای خطی و حلقوی و زونهای آلتره ذکر شده استفاده گردید. کنترل زمینی نواحی هدف کانه‌زایی قابل توجهی از مس پورفیری و طلای اپی ترمال را نشان داده است.

کلید واژه ها: اشعهگاما اسپکترومتری آلتراسیون هیدروترمال مغناطیسسنجی ژئوفیزیک زنجان