بررسی ژئوالکتریکی پتانسیل آبدهی آهک کرتاسه در حوزه آبریز جونقان- فارسان در زاگرس

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده امان الله دهقانی، رضادرخشانی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Among geophysical techniques, the electrical methods, especially geoelectric, are the best and most suitable methods for investigation of groundwater and layering. For the purpose, ۳۰ geoelectrical sounding in the ۶ profile north-south were done for the study area and obtained data were interpreted by two methods: quantitative and qualitative. The quantitative interpretation was made by the mannual method and computer method  by the use of IPI and VES softwares. Then for studying and groundwater in the studied area the values of espatial electrical resistivity in the electrical sounding and in the per profile drawing cross section geology were used to these cross section recognized geology layers.Interprttation results indicates a layer limestone under the gravel and sand layer.The layer is thin, approximately ۵-۲۵ meters; According to studies profiles. Karstification in this layer came to show the exsistance of groundwater in fewer ves points. Low thickness of this layer makes the drillig water supply uneconomical. 

در بین روشهای ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی و به ویژه ژئوالکتریک بهترین و مناسبترین روش برای بررسی لایه های آبدار و لایه بندی می باشد.  برای این منظور 30 سونداژ الکتریکی در قالب 6 پروفیل شمال- جنوب برداشت و داده های حاصل  به دو روش کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته اند. تفسیر کمی با روش دستی و کامپیوتری با استفاده از نرم افزارهای IPIو VES انجام گردیده است. به طوری که برای مطالعه و شناسایی لایه آبدار در منطقه مورد مطالعه از طریق  برداشت مقادیر مقاومت مخصوص الکتریکی در هر سونداژ و در هر پروفیل مقاطع ژئوالکتریکی ترسیم شده که با استفاده از این مقاطع لایه های زمین شناسی تفکیک و شناسایی شده اند. نتایج حاصل از تفسیر داده ها دلالت بر آن دارد که در زیر لایه ماسه و گراول خشک لایه آهکی قرار گرفته است. این لایه دارای ضخامت زیاد نبوده و از 5 تا 25 متر در محل پروفیل های مورد مطالعه قابل محاسبه است. عمل کارستی شدن دراین لایه سبب شده که در بعضی از سونداژها پتانسیلهای آبدار مشخص گردد. ضخامت کم این لایه آهکی سبب گردیده که برداشت آب از محل این پتانسیلها اقتصادی نباشد.

کلید واژه ها: ژئوالکتریکی پتانسیل آبدهی آهک کرتاسه آبریزجونقان فارسان ژئوفیزیک چهارمحال