آنالیز داده های ژئوفیزیک هوایی و تلفیق آنها با استفاده از روش آنالیر مؤلفه اصلی (PCA) و تئوری فازی جهت ارائه نقشه پتانسیل یابی منطقه سرچشمه کرمان

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فیض اله معصومی،رضا فلاحت
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Diffusion of igneous massive among the Eocene volcanic rocks in Sarcheshme of Kerman region, while alteration the region rocks, has mineralizated copper, generally of porphyry type in that zone. This project tried to analysis the aerial geophysics data of the region including magnetometry, radiometry, resistivity (۹۳۵, ۴۶۰۰Hz), and magnetic gradient while inspecting exploration patterns of this data has integration with principal component analysis and selecting primary principal component of them. According to the primary principal component properties, exploration patterns of aerial geophysics data of the region is coverd by component.In the next stage by designing a GIS obtained data layers has integration by using the fuzzy logic and potentiometry map of the region to present the probable deposits from exsisting information, has provided.


نفوذ توده های آذرین مابین سنگهای آتشفشانی ائوسن در منطقه سرچشمه کرمان ضمن دگرسانی سنگ های منطقه باعث کانی زایی مس عموماً از نوع پورفیری گردیده است. در این طرح اقدام به بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه، شامل مگنتومتری ، رادیومتری، مقاومت(Hz4600،935) و گرادیان مغناطیسی شده و ضمن بررسی الگوهای اکتشافی این داده ها، با متد آنالیز مؤلفه های اصلی و با انتخاب مؤلفه اول تلفیق گشته اند. با توجه به ویژگی های مؤلفه اصلی اول، الگوهای اکتشافی داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه توسط این مؤلفه پوشش داده می شود. در مرحله بعد با طراحی یک GIS، لایه های اطلاعاتی حاصل با استفاده از متد تئوری فازی تلفیق گشته و نقشه پتانسیل یابی منطقه جهت معرفی کانسارهای احتمالی ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: آنالیز ژئوفیزیکهوایی آنالیرمؤلفهاصلی تئوریفازی سرچشمهکرمان ژئوفیزیک کرمان