متامورفیسم ذغال

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناصر- بیکزاده
تاريخ برگزاری ۱۶ آذر ۱۳۸۳

تعریف متامورفیسم: تغییراتی که در جهش ذغالی شدن تورب انجام می گیرد و به طور کلی باعث تکوین انواع ذغال سنگها می شود متامورفیسم نامیده می شود.
علل متامورفیسم: مهمترین عامل در متامورفیسم ذغال درجه حرارت و بعد فشار طبقات دربرگیرنده ذغال می باشد و زمان نقش تعیین کننده ای ندارد.
انواع متامورفیسم: تورب در چهار صورت متامورف شده و این چهار حالت عبارتند از:
1- متامورفیسم ناحیه ای
2- متامورفیسم ترمال
3- متامورفیسم کنتالی
4- متامورفیسم دینامومتامرفیسم
مهمترین نوع متامورفیسم ناحیه ای بوده که در اثر درجه حرارت و فشار رسوبات دربرگیرنده ذغال باعث تغییرات اساسی در مورد ذغال شده و درجه حرارت بستگی به گرادیان زمین گرمایی داشته و فشار نیز به ضخامت رسوبات که روی ذغال را دربر می گیرد بستگی تام دارد.
تغییرات تورب در مراحل مختلف متامورفیسم:
1- درصد رطوبت، هرچه مراحل متامورفیسم افزایش یابد درصد رطوبت کاهش می یابد و این خود مارک بندی ذغال را انجام می دهد.
2- درصد مواد فرار ذغال، در اثر افزایش متامورفیسم میزان مواد فرار کاهش می یابد که این خود نیز به طبقه بندی ذغال کمک می نماید.
پلاستیسیته نیز در مراحل مختلف متامورفیسم تغییراتی می نماید که نقش ارزنده ای در طبقه بندی ذغالها ایفا می نماید.
درصد کربن، هیدروژن، ازت و اکسیژن و گرمادهی و پارامترهای دیگر ذغال نیز در جریان متامورفیسم تغییراتی می نماید که به تکوین ذغالها کمک می نماید.
ماسرالهای ذغال نیز در مراحل مختلف متامورفیسم تغییراتی می نماید مثلاٌ رفلکسیون ویترینیت در اثر افزایش متامورفیسم زیاد می شود که خود به طبقه بندی ذغال کمک می نماید.

کلید واژه ها: سایر موارد