مزایای استفاده توام روش شلومبرگر و CRP در مناطق کارست ( مطالعه موردی روستای یخکش)

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده قاسم قربانی رستم
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

آرایه شلومبرگر برای زمین های هموار با ساختمان زمین شناسی ساده کارایی بسیار خوبی دارد و لایه ها را تا حدودی مشخص می نماید ولی در مناطق کوهستانی با نا همواری های زیاد و در مناطق کارستی آرایه شلومبرگر کارایی زیادی ندارد و نمی تواند کارست های آهکی را در عمق های بیشتر مشخص نماید در حالی که روش CRP  با توجه به منحنی های گرادیان و نقشه مقاومت ویژه ظاهری می تواند بطور وضوح کارست های آهکی را مشخص نماید .
در این مقاله سعی شده است که مزیت استفاده توام روش شلومبرگر و پروفیل زنی ترکیبی (CRP) برای یافتن آب در مناطق کارستی و بی هنجاری های سه بعدی د ریک مطالعه موردی معرفی گردد .
مطقه مورد مطالعه در این مقاله از نظر توپوگرافی کوهستانی بوده و با توجه به انجام عملیات ژئوالکتریک منطقه در سازند های سخت و عدم مشابهت سازند سخت و آبرفت و ماهیت کارستی و ناهماهنگی موجود در سازند های سخت مزید بر علت شده تا برای استنتاج  مفید از مطالعات ژئوالکتریکی از دو روش شلومبرگر و CRP استفاده شود .
به منظور تعیین مقیاس و گستره تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی لایه های آبرفتی و سنگ کف در منطقه مورد مطالعه و اطراف آن ، تفکیک لایه های زیر زمینی بر اساس مقاومت ویژه الکتریکی آنها و تشخیص شکستگی های احتمالی ، تعداد 142 سونداژ با طول فرسنده جریان ( AB ) حد اکثر 1000 بر روی 14 خط برداشت و معادل 55 سونداژ برداشت CRP ما بین سونداژ های 27 تا 34 و 17 تا 19 و 67 تا 70 در 3 خط برداشت شده است که نمودارها و منحنی های آنها مورد تجزیه و تحلیل کامل قرار گرفته است .
 
 

کلید واژه ها: روششلومبرگر کارست روستاییخکش ژئوفیزیک سایر موارد