تئوری وارون سازی به روش sparse spike

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مصطفی گنجیان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


In this article we have introduced the sparse spike inversion algorithm to invert the seismic data. Inversion is a procedure to calculate the physical parameters and the structure of the investigated area that it will results the individual seismic traces. To invert the seismic data, there are several methods that among which the sparse spike and based model algorithms can be mentioned. In the sparse spike method the seismic data can be used directly to produce the seismic section. In the presence of the noisy data the results will be affected.
 

در این مقاله به وارون سازی دادهای  لرزه ای به روش اسپایکهای پراکنده اشاره میشود. وارون سازی یعنی محاسبه ساختمان و خواص فیزیکی زمین از داده های لرزه ای که نتیجه آن،لرزه های منفرد امپدانس در مقابل عمق یا زمان است . وارون سازی روشهای مختلفی داردکه از مهمترین آنها میتوان به اسپایکهای پراکنده و روش بر پایه مدل اشاره کرد . در این روش از دادههای لرزه ای به صورت مستقیم برای بدست آوردن مقطع امپدانس استفاده می شود . بنا بر این در صورت نوفه دار بودن دادهای لرزه ای نتیجه حاصله تحت تاثیر آن خواهند بود .

کلید واژه ها: وارون‌سازی زمینلرزه ژئوفیزیک سایر موارد