گستره فعالیتهای سازمانهای زمین‌شناسی کشورهای در حال توسعه

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده احمد رضا صیادی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

An important layer of scientific and information infrastructures of each country, is provided by National Geological Survey Organizations (GSOs). GSO range of activities is influenced by natural geological environment variety, geographic and economic factors, governments perception of national economy and public relevance to geo-sector. Also assessment of national priorities regarding to geological resources and geohazard are of considerable importance. Financial and staff resource allocation are in turn affected by these factors.In this research, range of activities, allocated fund and stuff resources and attainment of principal objectives of GSOs of certain developing countries are studied. The relationship of these characteristics with income and land area of country is reviewed. The index of graduate staff resource for GSI is ۱ per ۹۰۰۰ km۲. This index for some African and European countries is ۱ per ۶۳۰۰ and ۱ per ۱۰۰۰ km۲, respectively. Comparing indices of graduate staff and per capita budget of GSI staff with that of per capita GNP, Iran can be classified in the lower –middle income countries. The covered land area of Iran by systematic geosciences survey is comparable with developing countries. However this coverage is much far from European countries.


بخش مهمی از زیرساخت‌های علمی و اطلاعاتی هر کشور توسط سازمانهای زمین‌شناسی ملی و با بودجه‌های دولتی تهیه می‌گردد. گستره فعالیت بیشتر این سازمانها بر اساس عواملی چون تنوع ساختار زمین‌شناسی، جغرافیایی و اقتصادی کشور، استنباط دولتها از اقتصاد ملی و ارتباط آن با بخش زمین‌شناسی و همچنین اولویت‌های ملی داده شده در تطابق با منابع زمین‌شناسی و مخاطرات طبیعی تعیین می‌شود. این عوامل به نوبه خود بر منابع مالی و انسانی تخصیص داده شده به این سازمانها تاثیر می‌گذارند.در این تحقیق، گستره فعالیت‌ها، منابع و میزان موفقیت برخی از سازمانهای کشورهای در حال توسعه در مقایسه با وسعت و ثروت آنها، از نگاه آمارهای منتشر شده، بررسی شده است..به عنوان مثال، شاخص منابع انسانی (کارشناس رسمی) سازمان زمین‌شناسی کشور (GSI) در حدود 1 نفر به هر 9000 کیلومتر مربع از مساحت کشور است. این شاخص در حدود 1 نفر به 6300 و 1 نفر به 1000 کیلومتر مربع به ترتیب در برخی از کشورهای آفریقایی و اروپایی است. شاخص‌های تعداد و میزان بودجه سرانه کارشناسان GSIدر مقایسه با GNP سرانه، ایران را هم‌ردیف کشورهای با درآمد کم تا متوسط با GNP سرانه 675 تا 2695 دلار قرار می‌دهد. میزان پوشش نقشه‌ای علوم زمین کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه قابل توجه بوده ولی فاصبله زیادی با کشورهای اروپایی دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد