سیمان و چشم انداز آینده

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مصطفی مهدویان، بهزاد تخم چی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Economical development in developing countries depends to their basis industries. Cement is one of the main materials, which is used in constructing of dam, way, factories etc. Therefor arising in produce of cement will help to developing of other industeies. In this paper it is tried to investigate the perviouse and present of cement economies in the world and Iran, and some probability mathematical models is fited to trends of economical indexes in that industry like price, production, export, import, consumption etc for anticipating the future of cement industry. The result of studies shows that cement industry in Iran will have a good aspect.


رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در گرو بنیان نهادن زیر ساختهای اقتصادی و صنایع مادر است. بدیهی است که برای احداث سازهای مهندسی از جمله سد، راه، کارخانجات و.... نیاز به سیمان خواهد بود. لذا رشد تولید سیمان و خودکفایی در تولید آن می‌تواند زمینه رشد سریع صنایع مادر دیگر را فراهم آورد. در این مقاله سعی شده گذشته و حال صنعت سیمان در ایران و جهان با زبان آمار بررسی شده و ضمن مدلسازی ریاضی روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی صنعت مذکور همچون قیمت، تولید، صادرات، واردات، مصرف و....پیش‌بینی شود. نتیجه مطالعات نشان می‌دهد چشم انداز مثبتی در انتظار این بخش از صنعت است به گونه‌ای که علاوه بر خودکفایی در تولید میتوان انتظار ورود ایران به عرصه های صادرات این محصول را داشت.                      

کلید واژه ها: سایر موارد