تعیین حد بهینه معدن مـــس سونگون با استفاده از نرم افزارهای Minex و Pitwin۳۲

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مرتضی رفیعی - احمد رضا جوادیان- رقیه صمدی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Songun copper ore is the most famous copper ore in Iran that exploration operation has started since ۱۳۶۸ and ۱۵۶ bore holes has drilled until now.This mine has located in ۳۰ km from Tabriz. At first for determining final pit limit by cross sectional (wire frame) model and blocking with dimensions ۲۵×۲۵×۱۲.۵ has used Minex software. For preparing economic blocking model and determining final pit has used from Pitwin۳۲ optimization  software. For analyzing final results of mine designing for pure copper has considered different price such as ۱۶۰۰,۱۸۰۰,۲۰۰۰ $/ton. For three price has considered one by one ۰.۲۵,۰.۲۹,۰.۳۳ percent cut-off grade. final pit determined by using Floating cone&Lerchs-Grossmann three dimention methods for above prices. Studies shows that first by incresing  price of copper number of blocks in ore of mine gets more and the result of it increse value of open pit. Second the value of open pit that gets from LG method is the most of the value  of open pit gets from FC method in three state.


کانسار مس سونگون یکی از مهمترین کانسارهای مس ایران می باشدکه کارهای اکتشافی در این معدن از سال1368شروع و تا کنون156گمانه اکتشافی حفر شده است. معدن در 30 کیلومتری شهرستان تبریز و در موقعیت 46 درجه و 43 دقیقه طول و 38 درجه و 43 دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است. برای تعیین محدوده نهایی معدن، ابتدا با استفاده از مقاطع عرضی مدل Wireframe (مدل سه بعدی کانسار) تهیه و بلوک بندی آن در ابعاد 5/12×25×25 متر توسط نرم فزار معدنی صورت گرفته است. جهت تهیه مدل بلوکی اقتصادی و تعیین محدوده نهایی معدن از نرم افزار بهینه سازی  Pitwin32استفاده شده است. برای تحلیل نتایج نهایی طراحی معدن، برای مس خالص قیمت های مختلف فروش  1600  ,1800 ,2000 دلار برتن در نظر گرفته شد.که برای این سه قیمت به ترتیب عیار حدهای 25/0,29/0, 33/0 درصد بدست آمد. محدوده نهایی معدن با دو روش مخروط شناور و الگوریتم لرچ وگروسمن  سه بعدی به ازای قیمت های فوق تعیین گردید. مطالعات نشان  می دهد که اولا ًبا افزایش قیمت مس تعداد بلوکهای ماده معدنی موجود در محدوده نهایی بیشتر شده و در نتیجه ارزش پیت نهایی افزایش می یابد .ثانیاً ارزش محدوده نهایی بدست آمده از روشLG در هر سه حالت بیشتر از ارزش محدوده بدست آمده از روشFC  می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد