افزایش سرانه معدنکاری کشور با بازنگری قانون معادن یا اجرای صحیح قانون فعلی

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علیرضا عرب امیری، محمد باقر فرهادیان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


One of most suitable and essential ways of growth and development in the country is the growth in the mining industry. It is now several years that the presence in mining activities is not only the government and governmental organizations and unfortunately, not good results are achieved. Thus, in order to develop this industry, it should be given to private sectors. For this, the government should give them suitable attractions. Of course to do so, the mining authorities, especially the Ministry of Industries and Mines have taken suitable actions such as approval of new mining law, formation of mining engineering organization, formation of mining premium, etc. However, these actions are not sufficient and in some cases, they have not been performed. In this paper, the aim is to investigate some deficiencies and to propose some ways to remove them with an emphasis on the efficiency of present mining law, not re-editing it.


یکی از مناسب‌ترین و اصولی‌ترین راههای رشد و توسعه کشور، رشد صنعت معدنکاری می‌باشد. سالیا ن متمادی از حضور بی‌رغیب دولت و سازمان‌های دولتی در فعالیت‌های عمده معدنی می‌گذرد و متاسفانه نتایج چندانی حاصل نشده و حداقل اینکه از این پس عاید نخواهد شد. لذا بمنظور توسعه این صنعت ناگزیر به واگذاری میدان به بخش خصوصی هستیم. بمنظور پررنگ شدن حضور معدنکاران بخشهای غیردولتی، باید جاذبه‌های مناسبی از سوی دولت در اختیار ایشان قرار گیرد؛ تا معدنکاری، این فعالیت پرمخاطره و با ریسک بالا، رونق گیرد. البته برای ایجاد این انگیزه، متولیان امر خصوصا وزارت صنایع و معادن تاکنون اقدامات مناسبی را انجام داده‌اند که از آن جمله می‌توان به تصویب قانون جدید معادن، تصویب و تشکیل سازمان نظام ‌مهندسی معدن، تشکیل صندوق بیمه معادن و ... اشاره نمود. اما این اقدامات کافی نبوده و در برخی از موارد قوانین بطور کامل اجرا نشده است. در این مقاله هدف بررسی چند مورد از این کاستیها و ارائه راهکارهای رفع آنها با تاکید بر کارایی قانون فعلی معادن است؛ نه با ویرایش دوباره آن.

کلید واژه ها: سایر موارد